Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Chemii o mianowanie dr hab. Marii Barysz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 2 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Beutha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 3 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. Mariana Stępaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 4 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Valdasowi Adamkusowi - Prezydentowi Republiki Litewskiej tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 5 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 6 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2006 rok.
Nr 7 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych.
Nr 8 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajec dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 9 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. mal. Bogdana Chmielewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 10 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Józefa Słobosza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 11 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Wysoty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pieciu lat.
Nr 12 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr Williamowi G. Dwyerowi z Uniwersytetu Notre Dame w USA tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nr 13 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.
Nr 14 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 15 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
Nr 16 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 17 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie poparcia stanowiska Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 23 marca 2007 r. dotyczącego tzw. ustawy lustracyjnej.
Nr 18 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Władysława Laska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 19 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 20 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Artura Terzyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 21 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Piotra Cysewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 22 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Dariusza Chruścinskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 23 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Marszałka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 24 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Władysława Sinkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 25 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 26 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 27 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "dietetyka" na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 28 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "ratownictwo medyczne" na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 29 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania oświadczeń lustracyjnych pracowników Uniwersytetu do Instytutu Pamięci Narodowej
Nr 30 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Andrzeja Adamskiego, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 31 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Jana Białocerkiewicza, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 32 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2006 rok.
Nr 33 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego dla kampusu torunskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2007 rok.
Nr 34 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie budowy COLLEGIUM HUMANISTICUM UMK w Toruniu.
Nr 35 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 36 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich.
Nr 37 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Gyeongsang National University, Korea Południowa.
Nr 38 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Romanowi Bäckerowi, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 39 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej pierwszego mianowania dr hab. Marka Jezińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 40 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej pierwszego mianowania dr hab. Ireny Dżurkowej-Kossowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 41 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej pierwszego mianowania dr hab. Władysława Stępniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 42 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009.
Nr 43 z dnia 29 maja 2007 r. Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2007-2013.
Nr 44 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Nr 45 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wniosków o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Nr 46 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zniesienia Miedzywydziałowego Studium Matematyczno-Przyrodniczego.
Nr 47 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wynagrodzenia uzupełniającego dla pracowników UMK za pracę na rzecz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnetrznych.
Nr 48 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (zbycie) Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bydgoszczy trzech węzłów cieplnych w budynkach Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 49 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Ewie Przybylskiej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 50 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Kornelii Kedziorze-Kornatowskiej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 51 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jerzego Łukaszewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 52 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Beaty Przyborowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 53 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marka Golasińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 54 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Dariusza Markowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 55 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK Prezydentowi Republiki Litewskiej - Valdasowi Adamkusowi.
Nr 56 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum na 2007 rok oraz łącznego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2007 rok.
Nr 57 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 59 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez UMK w Toruniu pożyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsiewzięcia "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy".
Nr 60 z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 61 z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 62 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
Nr 63 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
Nr 64 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Nr 65 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Nauk Pedagogicznych.
Nr 66 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Hanny Dahm na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 67 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Edwarda Szłyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 68 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Kalety na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 69 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Sławomira Janiaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 70 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr Bogumiły Rouby na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 71 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Żekanowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 72 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 73 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Iwony Imanskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 74 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Emiliana Wiszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 75 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Zdrowia.
Nr 76 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.
Nr 77 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2006/2007.
Nr 78 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów.
Nr 79 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Bydgoszczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkim Szpitalem im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 80 z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca uchwałe Senatu UMK nr 86 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Pedagogicznych.
Nr 81 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie rozbudowy Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Nr 82 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie sprzedaży (zbycia) nieruchomości położonej przy ul. Szosa Bydgoska 48 w Toruniu.
Nr 83 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Włodzimierza Appela na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 84 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Kusa na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 85 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Witolda Wojdyły na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 86 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Leszka Dziawgo na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 87 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 88 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Andrzejowi Pietruszczakowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 89 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Wojtczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 90 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bogdana Burdzieja na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 91 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bożeny Kołosowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 92 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Dariusza Polińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 93 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Stanisława Roszaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 94 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Mariusza Dubiela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 95 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Kurylaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 96 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Nowickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 97 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uprawnień do prowadzenia kierunku studiów "informatyka stosowana" od roku akademickiego 2008/2009.
Nr 98 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 99 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sprzedaży (zbycia) nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Danielewskiego 6, 7a, 9 w Toruniu.
Nr 100 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sprzedaży (zbycia) mieszkania położonego przy ul. Jana Matejki 28 w Toruniu.
Nr 101 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Bohdana Godziszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 102 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 103 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Konrada Banaszka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 104 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. graf. Witolda Michorzewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 105 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Nr 106 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych.
Nr 107 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
Nr 108 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Romana Junika na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 109 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jacka Kubicę na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 110 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 111 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 112 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009.
Nr 113 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2007 r.
Nr 114 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Nr 115 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Sebha University w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej.