Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Bogdany Wilczyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 2 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. II. st. kw. Krzysztofa Pituły na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 3 z dnia 24 stycznia 2006 r. o zmianie Regulaminu występowania o nagrody, nadawanie orderów, odznaczeń i nagród oraz rozpatrywania odznaki honorowej UMK w Toruniu.
Nr 4 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 5 z dnia 24 stycznia 2006 r. o zmianie uchwały Nr 98 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
Nr 6 z dnia 24 stycznia 2006 r. dotycząca zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
Nr 7 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Michała Caputy na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 8 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Viary Maldjievej na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 9 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 10 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. n. med. Romana Kotzbacha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 11 z dnia 28 lutego 2006 r. o zmianie uchwały nr 6 Senatu UMK z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
Nr 12 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wstępnych założeń do "Strategii Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 2007-2013".
Nr 13 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Małgorzaty Pawłowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 14 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 15 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
Nr 16 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu.
Nr 17 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją " na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 18 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie pozyskania dodatkowej bazy klinicznej dla wydziałów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wojciecha Czerwińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 20 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ryszarda Wiśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 21 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosława Strzyżewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 22 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Klawe na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 23 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2005 rok.
Nr 24 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu bez Collegium Medicum na 2006 rok.
Nr 25 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 27 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Robertowi S. Kaplanowi z Harvard Business School tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.
Nr 28 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nr 29 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Eugenii Gospodarek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 30 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Michałkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 31 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mariusza Wołosa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 32 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum na 2006 rok oraz łącznego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2006 rok.
Nr 33 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 34 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008
Nr 35 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Nr 36 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Kazimierza Łastawskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 37 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jerzego Krysińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 38 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Grzegorza Karwasza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 39 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zbigniewa Włodarczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 40 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stanisława Kasjana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 41 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Rozkosza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 42 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Pawła Machcewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 43 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ad. II° art. mal. Michała Trägera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 44 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr Richardowi Wielebińskiemu z Instytutu Plancka w Bonn tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nr 45 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 46 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 47 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
Nr 48 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 49 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez UMK w Toruniu kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 50 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Przemysława Kity na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 51 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marioli Chomczyńskiej-Rubacha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 52 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Jarosława Michalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 53 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Szlendaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 54 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marzenny Zaorskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 55 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Daniela Makowieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 56 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jolanty Małeckiej-Kukawki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 57 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Aliny Borkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 58 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wojciecha Pospiecha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 59 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Justyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 60 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. II st. kw. Jędrzeja Gołasia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 61 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr hab. Tadeuszowi Kotuli tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nr 62 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego absolwenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2005/2006.
Nr 63 z dnia 19 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania tych opłat.
Nr 64 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 65 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UMK.
Nr 66 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem im. Fryderyka II w Neapolu.
Nr 67 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.
Nr 68 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Szosa Okrężna 17 w Toruniu.
Nr 69 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Gerharda Rychlickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 70 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 71 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 72 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Haliny Kaczmarek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 73 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Magdaleny Osińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 74 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tomasza Ważnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 75 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Danuty Dziawgo na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 76 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Hanny Karaszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 77 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wojciecha Zegarskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 78 z dnia 24 października 2006 r. o zmianie uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
Nr 79 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 80 z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 81 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 82 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Janusza Skuczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 83 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Zbigniewa Wolskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 84 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Cezarego Bronowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 85 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ryszarda Mączyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 86 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH.
Nr 87 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów.
Nr 88 z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 89 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.
Nr 90 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2006 rok.
Nr 91 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "turystyka i rekreacja" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz określenia zasad rekrutacji na ten kierunek w roku akademickim 2007/2008.
Nr 92 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Oklahomie.
Nr 93 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Palermo.
Nr 94 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Stefańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 95 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Adama Bucińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 96 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego - dra Mirosława Supruniuka na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
Nr 97 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "pedagogika specjalna" na Wydziale Humanistycznym.