Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. mal. Lecha Wolskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 2 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Piątka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 3 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ad. II st. art. rzeźb. Zofii Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 4 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK Panu Tomasowi Venclovie.
Nr 5 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadanie prof. Robertowi Pecorze ze Stanford University w USA tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nr 6 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania prof. drowi Marianowi Michniewiczowi szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
Nr 7 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 8 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 9 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. dr. A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy.
Nr 10 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich do końca kadencji 2002-2005.
Nr 11 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu darowizny nieruchomości położonej we wsi Kałdus gmina Chełmno.
Nr 12 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji finansowej szpitali klinicznych w Polsce.
Nr 13 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przestrzegania przez członków społeczności Uniwersytetu zasad etycznych.
Nr 14 22 lutego 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 15 22 lutego 2005 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nr 16 22 lutego 2005 r. w sprawie przyznania Duszpasterstwu Akademickiemu w Toruniu medalu "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 17 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "automatyka i robotyka" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 18 22 lutego 2005 r. w sprawie zbliżających się wyborów w Uniwersytecie.
Nr 19 22 lutego 2005 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 20 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Antoniego Grodzickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 21 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Szahaja na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 22 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariana Grabowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 23 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Henryka Rochnowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 24 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Jakubowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 25 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Leszka Dziawgo na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 26 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Piotra Petrykowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 27 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Polaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 28 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jadwigi Łukaszewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 29 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Joachimowi Metznerowi z University of Applied Science w Kolonii tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.
Nr 30 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 2005-2008.
Nr 31 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 32 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
Nr 33 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu.
Nr 34 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego dwóch kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej na lata 2006-2008.
Nr 35 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Renaty Bednarek na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 36 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Sławomira Jóźwiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 37 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2005 rok.
Nr 38 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 39 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK.
Nr 40 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Interdyscyplinarnego Zespołu Metod Datowania Bezwzględnego w Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania.
Nr 41 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie umowy dotyczącej działalności Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o. o. w Toruniu.
Nr 42 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Bohdanowi Paczyńskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 43 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu za 2004 rok.
Nr 44 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
Nr 45 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "kulturoznawstwo" na Wydziale Filologicznym.
Nr 46 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wniosku do Państwowej Komisji Akredytacyjnej o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów o nazwie "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".
Nr 47 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie poprawki do Uchwały Nr 49/2004 Senatu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2005/2006 na wszystkie kierunki i systemy studiów.
Nr 48 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej projektów wyższych studiów zawodowych o specjalności nauczycielskiej zgłaszanych do postępowania konkursowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
Nr 49 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 50 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zbycia części gruntu położonego w miejscowości Jajkowo, gmina Brzozie.
Nr 51 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Romana Junika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 52 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Barbary Książkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 53 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Niemiry na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 54 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Tadeusza Kufla na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 55 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Siemińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 56 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Szczepana Wierzchosławskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 57 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia informacji z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2002-2004.
Nr 58 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz planu rzeczowo-finansowego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 59 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie przez Szpital Uniwersytecki pożyczki udzielonej mu przez Skarb Państwa.
Nr 60 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2004 rok Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z siedzibą w Ciechocinku - w likwidacji.
Nr 61 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia ekspertów przedmiotów egzaminacyjnych na kierunek lekarski i na kierunek farmacja na rok akademicki 2005/2006.
Nr 62 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie.
Nr 63 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Gimnazjalnej 2 i 2a w Bydgoszczy Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
Nr 64 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wiesławy Limont na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 65 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Knopka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 66 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grzegorza Zabłockiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 67 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 68 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 69 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego absolwenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2004/2005.
Nr 70 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 71 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 72 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Tokyo University of Science.
Nr 73 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora.
Nr 74 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 75 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Przystalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 76 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Konrada Misiury na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 77 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ryszarda Trawińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 78 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. n. med. Marka Jackowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 79 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Wroniszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 80 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów do końca kadencji 2002-2005.
Nr 81 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów do końca kadencji 2002-2005.
Nr 82 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 83 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 84 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 85 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-2008.
Nr 86 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2005-2008.
Nr 87 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2005-2008.
Nr 88 z dnia 25 października 2005 r. o zmianie uchwały nr 44 Senatu UMK z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
Nr 89 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem Technicznym w Ilmenau (Niemcy).
Nr 90 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Nr 91 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. mal. Jana Pręgowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 92 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Michała Hanasza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 93 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mariana Szymczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 94 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Dowbora na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 95 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Grzegorza Zwary na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 96 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. II. st. kw. Piotra Klugowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 97 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wandy Krystyny Roman na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 98 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
Nr 99 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 100 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 101 z dnia 29 listopada 2005 r. dotycząca zmiany uchwały nr 7 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 102 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 103 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie współfinasowania przez Radę Miasta Torunia ogólnodostępnych terenów Uniwersytetu.
Nr 104 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. art. rzeźb. II st. Andrzeja Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 105 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Kubicy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 106 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wernera Urlicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 107 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stanisława Biniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 108 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Czesława Kustry na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 109 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Roberta Karaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 110 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marioli Piłatowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 111 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr hab. Bohdanowi Paczyńskiemu.
Nr 112 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania prof. dr. hab. Janowi Łopuskiemu szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 113 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr. Jana Krupowicza z Wydziału Chemii.
Nr 114 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2005 rok.
Nr 115 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.
Nr 116 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy Placu Rapackiego 1.