Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany pisma okólnego Nr 4 Rektora UMK z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich (z późn. zm.).
Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
Nr 3 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie składu Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności do końca kadencji 2008-2012.
Nr 4 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie uruchomienia punktów przyjmowania wniosków uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przyznanie stypendium w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPOPR".
Nr 5 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w aktach prawnych Uczelni w związku ze zmianą kanclerza Uniwersytetu.
Nr 6 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw dla prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencje 2008-2012.
Nr 7 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu studiów doktoranckich.
Nr 8 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.
Nr 9 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.
Nr 11 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna praktyk studenckich.