Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)."
Nr 3 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały nr 16 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Nr 4 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 5 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu zarządzenia nr 1 Rektora UMK z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania
Nr 6 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora UMK w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 7 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora UMK w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013