Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 99

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2009/2010.

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), § 122 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. oraz § 4, 5 i 7 uchwały nr 89 Senatu UMK z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 na studiach niestacjonarnych wnoszone na podstawie zawartych umów.

lp.

wyszczególnienie

miesięczna
(8 rat)

semestralna (2 raty)

całość
za rok

semestr
zimowy

semestr
letni

I.

Wydział Farmaceutyczny

 

 

 

 

1.

farmacja - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

 

  I rok

1 930

7 060

6 650

13 300

 

  II rok - kontynuacja 08/09

1 781

6 958

6 419

12 987

    III rok - kontynuacja 07/08

1 781

6 958

6 419

12 987

    IV rok - kontynuacja 06/07

1 781

6 958

6 419

12 987

2.

kosmetologia - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

1 520

5 580

5 250

10 500

 

  II rok - kontynuacja 08/09

1 511

5 523

5 210

10 420

    III rok - kontynuacja 07/08

1 324

5 137

4 774

9 612

3.

kosmetologia - studia niestacjonarne (zaoczne)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

920

3 370

3 180

6 350

    II rok - kontynuacja 08/09

863

3 399

3 075

6 288

 

  III rok - kontynuacja 07/08

863

3 399

3 075

6 288

II.

Wydział Lekarski

 

 

 

 

1.

lekarski - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

 

  I rok

2 610

9 550

9 000

18 000

    II rok - kontynuacja 08/09

2 417

8 857

8 336

16 672

 

  III rok - kontynuacja 07/08

2 131

8 341

7 626

15 487

    IV rok - kontynuacja 06/07

1 936

7 606

6 958

14 142

2.

biotechnologia - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

1 090

3 990

3 760

7 500

 

  II rok - kontynuacja 08/09

979

3 595

3 387

6 773

    III rok - kontynuacja 07/08

812

3 161

2 905

5 875

 

- studia II stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

1 160

4 250

4 000

8 000

 

  II rok - kontynuacja 08/09

1 058

3 855

3 647

7 294

III.

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

 

1.

fizjoterapia - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

1 160

4 250

4 000

8 000

 

  II rok - kontynuacja 08/09

1 160

4 250

4 000

8 000

    III rok - kontynuacja 07/08

1 060

3 880

3 650

7 300

 

- studia II stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

945

3 450

3 250

6 500

  II rok - kontynuacja 08/09

1 090

3 990

3 760

7 500

2.

fizjoterapia - studia niestacjonarne (zaoczne)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

1 015

3 720

3 500

7 000

    II rok - kontynuacja 08/09

1 015

3 720

3 500

7 000

 

  III rok - kontynuacja 07/08

1 015

3 720

3 500

7 000

 

- studia II stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

945

3 450

3 250

6 500

 

  II rok - kontynuacja 07/08

1 015

3 720

3 500

7 000

3.

pielęgniarstwo - studia niestacjonarne (zaoczne)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia - tzw. studia pomostowe

 

 

 

 

 

  I rok

580

2 100

2 000

4 000

 

  II rok - kontynuacja 08/09

502

1 941

1 834

3 668

    III rok - kontynuacja 07/08 (V semestr)

502

1 941

-

1 834

 

- studia II stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

655

2 390

2 250

4 500

 

  II rok - kontynuacja 08/09

502

1 941

1 834

3 668

4

położnictwo - studia niestacjonarne (zaoczne)        

 

- studia I stopnia        

 

  I rok

725

2 650

2 500

5 000

5

zdrowie publiczne - studia niestacjonarne (zaoczne)        

a

zdrowie publiczne - spec. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia        

 

- studia I stopnia        

 

  I rok

725

2 650

2 500

5 000

    II rok - kontynuacja 08/09

725

2 650

2 500

5 000

    III rok - kontynuacja 07/08

610

2 230

2 100

4 200

b.

zdrowie publiczne - spec. elektroradiologia

 

 

 

 

  - studia I stopnia

 

 

 

 

    I rok

800

2 920

2 750

5 500

    II rok - kontynuacja 08/09

725

2 650

2 500

5 000

    III rok - kontynuacja 07/08

580

2 100

2 000

4 000

c.

zdrowie publiczne

 

 

 

 

  - studia II stopnia

 

 

 

 

    I rok

550

2 020

1 900

3 800

    II rok - kontynuacja 08/09

470

1 725

1 625

3 250

6

dietetyka - studia niestacjonarne (zaoczne)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

 

  I rok

800

2 920

2 750

5 500

    II rok - kontynuacja 08/09

945

3 450

3 250

6 500

    III rok - kontynuacja 07/08

945

3 450

3 250

6 500

7

ratownictwo medyczne - studia niestacjonarne (zaoczne)

 

 

 

 

 

- studia I stopnia

 

 

 

 

    I rok

870

3 200

3 000

6 000

 

  II rok - kontynuacja 08/09

1 230

4 510

4 250

8 500

    III rok - kontynuacja 07/08

1 130

4 140

3 900

7 800

§ 2
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 na studiach niestacjonarnych wnoszone bez konieczności zawarcia umowy.

lp.

wyszczególnienie

miesięczna
(8 rat)

semestralna (2 raty)

Całość
za rok

semestr
zimowy

semestr
letni

I.

Wydział Farmaceutyczny

 

 

 

 

1.

farmacja - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

 

  V rok - kontynuacja 05/06

1 930

7 060

6 650

13 300

  VI rok- 6 miesięczny staż w aptece

-

-

-

-

II.

Wydział Lekarski

 

 

 

 

1.

lekarski - studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

 

 

 

 

- studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

    V rok - kontynuacja 05/06

2 610

9 550

9 000

18 000

 

  VI rok - kontynuacja 04/05

2 465

9 030

8 500

17 000

§ 3
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i kursach rozpoczynających się w roku akademickim 2009/2010 wnoszone na podstawie zawartych umów.

lp.

wyszczególnienie

semestr
I

semestr
II

semestr
III

semestr
IV

Odpłatność
za całość

I.

Wydział Farmaceutyczny

 

 

 

 

 

1.

S.P. Analityka medyczna

 

 

 

 

 

    - III-IV semestr kontynuacja 07/08

-

-

5 800*

5 800*

-

    - I - IV semestr - nowa edycja

5 800*

5 800*

5 800*

5 800*

21 880

* w przypadku mniejszej liczby godzin dydaktycznych opłatę obniża się proporcjonalnie
§ 4
  1. Na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych ustala się opłatę za warunkowy wpis na wyższy rok/semestr studiów w wysokości 150 zł.
  2. W przypadku, gdy wpis umożliwia przystąpienie do więcej niż jednego egzaminu/zaliczenia, opłatę w wysokości określonej w ust.1 uiszcza się za każdy egzamin/zaliczenie.
§ 5
Student, który został skreślony z powodu nie złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego i wznowił studia uiszcza opłatę za egzamin dyplomowy w wysokości 250 zł.
§ 6
Za datę uiszczenia opłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Uniwersytetu.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2009 r. z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2009/2010.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt