Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 98

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego, trzeciego, czwartego i piątego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Wysokość opłat za naukę dla studentów drugiego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. za semestr zimowy - 19.703,00 PLN,
  2. za semestr letni - 19.703,00 PLN.
§ 2
Wysokość opłat za naukę dla studentów trzeciego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. za semestr zimowy - 20.550,23 PLN,
  2. za semestr letni - 20.550,23 PLN.
§ 3
Wysokość opłat za naukę dla studentów czwartego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. za semestr zimowy - 21.084,53 PLN,
  2. za semestr letni - 21.084,53 PLN.
§ 4
Wysokość opłat za naukę dla studentów piątego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. za semestr zimowy - 21.822,49 PLN,
  2. za semestr letni - 21.822,49 PLN.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, do studiów o których mowa w § 1-§ 4 stosuje się odpowiednio pozostałe przepisy obowiązujące w Uczelni.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt