Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 98

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 września 2010 r.

zmieniające zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla udzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim

Na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim, wprowadza się następujące zmiany:
  1. ustala się wzór umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim, od roku akademickiego 2010/2011, stanowiący załącznik* do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik do Zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 7 września 2010 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt