Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 97

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK

Na podstawie § 74 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) oraz § 19 ust. 5 uchwały nr 35 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r. - Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 lipca 2013 r. tworzy się księgozbiory wydzielone Biblioteki Medycznej, zwane dalej "księgozbiorami":
  1. na Wydziale Farmaceutycznym:
   1. Księgozbiór Wydzielony Katedry Biofizyki,
  2. na Wydziale Lekarskim:
   1. Księgozbiór Wydzielony Katedry i Zakładu Farmakologii i Terapii,
  3. na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
   1. Księgozbiór Wydzielony Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki.
 2. Księgozbiory, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część Biblioteki Medycznej.
§ 2
Nadzór nad księgozbiorami sprawuje zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej.
§ 3
 1. Za stan księgozbiorów oraz poprawność ich udostępniania odpowiedzialność ponoszą kierownicy jednostek organizacyjnych przy których tworzy się księgozbiory lub osoby przez nich upoważnione.
 2. Pisemne upoważnienie osoby, o której mowa w ust. 1 otrzymują zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej oraz Dział Spraw Pracowniczych CM.
§ 4
Jednostką organizacyjną upoważnioną do prowadzenia zakupu książek, publikatorów prawnych, gazet i czasopism oraz baz informacyjnych dla potrzeb informacyjno-dydaktycznych jest Biblioteka Medyczna.
§ 5
Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, w porozumieniu z właściwym dziekanem wydziału oraz zastępcą dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej przydzielą księgozbiorom, będące w dyspozycji jednostki organizacyjnej pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz zapewnią obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.
§ 6
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Biblioteki Uniwersyteckiej, w Bibliotece Medycznej dopisuje się:
"32 03 19 00 00 - Księgozbiór Wydzielony Katedry Biofizyki
(skrót literowy: KsWKB)
32 03 20 00 00 - Księgozbiór Wydzielony Katedry i Zakładu Farmakologii i Terapii
(skrót literowy: KsWKiZFiT)
32 03 21 00 00 - Księgozbiór Wydzielony Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki
(skrót literowy: KsWKiZŻiD)".
§ 7
W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, w których tworzy się księgozbiory likwiduje się biblioteki zakładowe, w tym wymienione w załączniku do zarządzenia nr 6/88 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt