Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 96

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Media Lab w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych

Na podstawie § 33 ust. 3 oraz § 18 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 lipca 2013 r. tworzy się Pracownię Media Lab (nazwa w języku angielskim: Media Lab Laboratory), zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.
  2. Szczegółowe zadania pracowni określi dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych w porozumieniu z kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
§ 2
Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, w porozumieniu z kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - w ramach posiadanych środków - dokona obsady osobowej pracowni oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dopisuje się:
"20 02 01 00 00 Pracownia Media Lab
(skrót literowy: PMLab)".
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt