Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 95

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych

Na podstawie § 7 Regulaminu studiów doktoranckich wprowadzonego uchwałą nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Na Wydziale Sztuk Pięknych powołuje się następujące komisje ds. studiów doktoranckich:
  1. w zakresie sztuk pięknych w następującym składzie:
Przewodniczący:
prof. art. mal. Lech Wolski
Członkowie:
prof. art. rzeźb. Joanna Bebarska
prof. art. graf. Jędrzej Gołaś
prof. art. graf. Sławomir Janiak
prof. art. mal. Jan Pręgowski
mgr Marta Dziomdziora - przedstawiciel doktorantów.
  1. w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki w następującym składzie:
Przewodniczący:
dr hab. Robert Rogal, prof. UMK
Członkowie:
prof. dr art. kons. Bogumiła Rouba
dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK
dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
mgr Magdalena Kapka - przedstawiciel doktorantów
§ 2
Członków komisji, o której mowa w § 1 powołuje się na okres 4 lat, z wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, który powoływany jest na okres jednego roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt