Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 95

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 4 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 121 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz umowy Nr 43 0000 WL-253-8/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Izbą Celną w Toruniu a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się kursy dokształcające dla pracowników Izby Celnej w Toruniu, zwane dalej "kursami".
 2. Kursy, o których mowa w ust. 1 są prowadzone w zakresie informatyki:
  1. RH Linux Networking & Security Administration
  2. RH Linux System Administration
  3. RH Linux Essentials
  4. RH Linux Rapid Track Course
  5. Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2008
  6. Usługi sieciowe w Microsoft Windows Server 2008
  7. Active Directory Microsoft Windows Server 2008
  8. Pisanie zapytań przy użyciu Microsoft SQL Server (Transact SQL)
  9. Utrzymywanie, konserwacja i zarządzanie Microsoft SQL Server 2008
  10. Ochrona danych osobowych, systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe - wymogi techniczne i dokumentacyjne
  11. Podpis elektroniczny, szyfrowanie dokumentacji
  12. Konfiguracja i zarządzanie siecią Windows Server 2008
  13. Bezpieczeństwo Systemów i Usług Microsoft Windows 2003/2008 - kurs praktyczny
  14. Programowanie w języku C#
  15. Programowanie aplikacji dla Windows w środowisku .NET (Visual C#.NET)
  16. PHP - wykorzystanie baz danych do tworzenia dynamicznych stron www
  17. Snort na platformie Linux
  18. Technologie zarządzania i monitoringu sieci komputerowych
  19. Webstarter (ESDL)
§ 2
Kursy, o których mowa w § 1 są częścią kształcenia przewidzianego w ramach projektu "System podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu w związku z reformą aparatu skarbowego i celnego".
§ 3
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki ustala:
 1. cel kursów,
 2. plan i program kursów,
 3. formę prowadzenia oraz zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów objętych programami kursów.
§ 4
 1. Absolwenci kursów otrzymują świadectwa ukończenia kursu, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem kursów prowadzi dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 5
 1. Nadzór nad przebiegiem kursów sprawuje prorektor ds. kształcenia.
 2. Za organizację i funkcjonowanie kursów odpowiada dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 6
W załączniku do Zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Matematyki i Informatyki dopisuje się:
10 72 01 00 00 - kursy dokształcające
dla pracowników Izby Celnej w Toruniu
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2009 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt