Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 94

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalnoœci na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Teologicznym

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie, prowadzonym na Wydziale Teologicznym, tworzy się specjalności:
  1. doradca i asystent rodziny,
  2. pozamedyczna pomoc hospicyjno - geriatryczna.
§ 2
Rada Wydziału Teologicznego uchwala programy i plany studiów dla specjalności, o których mowa w § 1.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Teologicznego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2013 r.



R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt