Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 93

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 122 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 8 ust. 1, 14 ust.2 oraz § 22 ust.2 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny z 2012 r. Nr 6, poz. 207)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się następujące wysokości:
 1. czesnego za pierwszy rok poszczególnych kierunków i poziomów studiów stacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 pobieranego od studentów jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów,
 2. stawek za jedną godzinę zajęć na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014.

  lp. Wydział / kierunek Poziom
  studiów
  Wysokość czesnego systemie płatności (zł) Wysokość
  opłaty

  za jedną
  godzinę
  zajęć
  (zł)
  miesięcznym
  (8 rat)
  semestralnym rocznym
  semestr
  zimowy
  semestr
  letni
  I Wydział Biologii i Ochrony Środowiska            
  1. biologia I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  2. biotechnologia I stopnia  1 920 6 721 6 521 12 855 14
      II stopnia  1 792 6 279 6 079 11 998 13
  3. ochrona środowiska I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  II Wydział Chemii            
  1. chemia I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  2. chemia kosmetyczna I stopnia 1 600 5 617 5 417 10 712 12
  3. materiały współczesnych technologii I stopnia  1 960 6 858 6 658 13 122 15
  III Wydział Filologiczny            
  1. filologia polska I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  2. filologia angielska I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  3. filologia bałkańska I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  4. filologia germańska I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  5. filologia klasyczna I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  6. filologia romańska I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  7. filologia rosyjska I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  8. hellenistyka I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  9. filologia włoska I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  10. europeistyka z filologią włoską I stopnia  - - - - 7
  11. wiedza o kulturze śródziemnomorskiej I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  12. japonistyka I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  13. lingwistyka stosowana I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  14. komparatystyka literacko kulturowa I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  15. kulturoznawstwo I stopnia  1 280 4 514 4 314 8 570 9
      II stopnia  1 195 4 219 4 019 7 998 9
  IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej            
  1. astronomia I stopnia  1 920 6 721 6 521 12 855 14
      II stopnia  1 792 6 279 6 079 11 998 13
  2. automatyka i robotyka I stopnia 1 960 6 858 6 658 13 122 15
  3. fizyka I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  4. fizyka techniczna I stopnia  1 960 6 858 6 658 13 122 15
      II stopnia  1 680 5 893 5 693 11 248 13
  5. informatyka stosowana I stopnia  1 633 5 732 5 532 10 935 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  6. materiały współczesnych technologii I stopnia  1 960 6 858 6 658 13 122 15
  V Wydział Humanistyczny            
  1. filozofia I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  2. kognitywistyka I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  3. polityka społeczna I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  4. socjologia I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  5. międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  6. religioznawstwo I stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  VI Wydział Matematyki i Informatyki            
  1. informatyka I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  2. matematyka I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  3. matematyka i ekonomia I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania            
  1. ekonomia I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  2. finanse i rachunkowość I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  3. matematyka i ekonomia I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  4. zarządzanie I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  5. administracja i zarządzanie I stopnia  - - - - 5
  VIII Wydział Nauk Historycznych            
  1. archeologia I stopnia  1 280 4 514 4 314 8 570 9
      II stopnia  1 195 4 219 4 019 7 998 9
  2. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  3. etnologia I stopnia  1 280 4 514 4 314 8 570 9
      II stopnia  1 195 4 219 4 019 7 998 9
  4. historia I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  5. historia sztuki I stopnia  1 280 4 514 4 314 8 570 9
      II stopnia  1 195 4 219 4 019 7 998 9
  6. zarządzanie informacją i bibliologia I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
      II stopnia  896 3 190 2 990 5 999 7
  7. studia bałtyckie I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  8. wojskoznawstwo I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  IX Wydział Nauk o Ziemi            
  1. geografia I stopnia  1 280 4 514 4 314 8 570 9
      II stopnia  1 195 4 219 4 019 7 998 9
  2. geoinformacja środowiskowa II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  3. studia miejskie I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  4. turystyka i rekreacja I stopnia  - - - - 9
  X Wydział Nauk Pedagogicznych            
  1. pedagogika I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  2. pedagogika specjalna I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  3. praca socjalna I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  XI Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych            
  1. bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 493 5 249 5 049 9 998 11
  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  3. politologia I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  4. polityka publiczna I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
  5. stosunki międzynarodowe I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  6. studia wschodnie I stopnia  704 2 527 2 327 4 713 5
  XII Wydział Prawa i Administracji            
  1. administracja I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  2. administracja i zarządzanie I stopnia  - - - - 5
  3. europeistyka I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  4. europeistyka z filologia włoską I stopnia  - - - - 7
  5. prawo Jednolite 680 2 441 2 241 4 545 5
  XIII Wydział Sztuk Pięknych            
  1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia  1 280 4 514 4 314 8 570 9
      II stopnia  1 190 4 219 4 019 7 998 9
  2. grafika jednolite 1 700 5 951 5 751 11 361 13
  3. konserwacja jednolite 2 070 7 229 7 029 13 843 15
  4. krytyka artystyczna I stopnia  960 3 410 3 210 6 427 7
  5. malarstwo jednolite 1 700 5 951 5 751 11 361 13
  6. ochrona dóbr kultury I stopnia  1 600 5 617 5 417 10 712 12
      II stopnia  1 490 5 249 5 049 9 998 11
  7. rzeźba jednolite 2 040 7 122 6 922 13 634 15
  XIV Wydział Teologiczny            
  1. nauki o rodzinie I stopnia  640 2 307 2 107 4 285 5
      II stopnia  597 2 160 1 960 3 999 4
  2. teologia jednolite 679 2 441 2 241 4 545 5
§ 2
Ustala się następujące wysokości:
 1. czesnego na pierwszym roku poszczególnych kierunków i poziomów studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014,
 2. stawek za jedną godzinę zajęć na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014.

  lp. wydział / kierunek poziom
  studiów
  wysokość czesnego w systemie płatności (zł) wysokość
  opłaty
  za jedną
  godzinę
  zajęć (zł)
  miesięcznym
  (8 rat)
  semestralnym rocznym
  semestr
  zimowy
  semestr
  letni
  I Wydział Biologii i Ochrony Środowiska            
  1. biologia I stopnia  600 2 174 2 071 4 120 8
  II stopnia  570 2 071 1 967 3 920 8
  2. ochrona środowiska I stopnia  600 2 174 2 071 4 120 8
  II stopnia  570 2 071 1 967 3 920 8
  II Wydział Chemii            
  1. chemia I stopnia  655 2 500 2 150 4 510 8
  II stopnia  630 2 450 2 000 4 320 8
  III Wydział Filologiczny            
  1. filologia polska II stopnia  410 1 470 1 420 2 800 4
  2. filologia angielska I stopnia (III rok)  325 1 200 1 100 2 230 7
  II stopnia  725 2 600 2 550 5 000 7
  3. filologia germańska I stopnia  190 650 700 1 310 7
  II stopnia  - - - - 7
  4. filologia romańska I stopnia (III rok)  185 700 600 1 260 7
  IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej            
  1. fizyka II stopnia  430 1 550 1 500 2 960 8
  V Wydział Humanistyczny            
  1. filozofia I stopnia  460 1 650 1 600 3 150 5
  II stopnia  445 1 600 1 550 3 050 4
  2. socjologia I stopnia  535 1 950 1 850 3 680 7
  II stopnia  535 1 950 1 850 3 680 7
  socjologia: sp. animacja rozwoju lokalnego 495 1 750 1 750 3 390 7
  VI Wydział Matematyki i Informatyki            
  1. informatyka I stopnia  680 2 450 2 350 4 660 8
  II stopnia  745 2 700 2 600 5 140 8
  VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania            
  1. ekonomia II stopnia  - - - - 5
  2. finanse i rachunkowość I stopnia  605 2 200 2 100 4 170 7
  II stopnia  720 2 600 2 500 4 950 7
  3. zarządzanie I stopnia  605 2 200 2 100 4 170 7
  II stopnia 720 2 600 2 500 4 950 7
  zarządzanie dla absolwentów studiów nieekonomicznych - - 2 500 - 7
  VIII Wydział Nauk Historycznych            
  1. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia  475 1 730 1 628 3 260 7
  II stopnia  435 1 590 1 490 2 990 7
  2. historia I stopnia  450 1 640 1 540 3 080 5
  II stopnia  450 1 640 1 540 3 080 4
  3. studia bałtyckie I stopnia  465 1 650 1 650 3 200 5
  4. wojskoznawstwo I stopnia  500 1 800 1 750 3 440 5
  5. zarządzanie informacją i bibliologia I stopnia  400 1 435 1 384 2 730 7
  II stopnia  400 1 435 1 384 2 730 7
  IX Wydział Nauk o Ziemi            
  1. geografia I stopnia  590 2 150 2 050 4 070 8
  II stopnia  570 2 050 2 000 3 930 8
  2. geoinformacja środowiskowa II stopnia  615 2 200 2 150 4 220 4
  3. turystyka i rekreacja I stopnia - - - - 8
  X Wydział Nauk Pedagogicznych            
  1. pedagogika I stopnia  690 2 470 2 403 4 730 5
  II stopnia  625 2 315 2 095 4 280 4
  XI Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych            
  1. bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia  510 1 850 1 750 3 490 7
  II stopnia  545 1 980 1 880 3 740 7
  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia  510 1 850 1 750 3 490 5
  II stopnia  545 1 980 1 880 3 740 4
  3. politologia I stopnia  480 1 750 1 650 3 300 5
  II stopnia  465 1 704 1 595 3 200 4
  4. polityka publiczna I stopnia  510 1 850 1 750 3 490 5
  5. stosunki międzynarodowe I stopnia  480 1 750 1 650 3 300 5
  II stopnia  490 1 790 1 690 3 370 4
  XII Wydział Prawa i Administracji            
  1. administracja I stopnia  525 1 850 1 850 3 590 5
  II stopnia  620 2 200 2 200 4 270 4
  2. prawo jednolite 680 2 400 2 400 4 660 5
  prawo - wieczorowe 570 2 025 2 025 3 930 5
  prawo III stopnia 1 070 3 800 3 800 7 370  
  XIII Wydział Sztuk Pięknych            
  1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia  - - - - 8
  2. grafika I stopnia - - - - 8
  3. ochrona dóbr kultury I stopnia  655 2 450 2 200 4 510 8
  II stopnia  655 2 450 2 200 4 510 8
§ 3
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne objęte planem studiów podyplomowych na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014

lp. wydział / zakres studiów Czas trwania Wysokość opłaty (zł)
za semestr za całe studia
      I             II          III        IV    
I Wydział Chemii            
1 analityka w ochronie środowiska 2 semestry  2 500 1 500 - - 4 000
2 bezpieczeństwo i higiena pracy 2 semestry 1 900 1 750 - - 3 500
3 ratownictwo chemiczne 2 semestry 2 400 1 800 - - 4 200
II Wydział Filologiczny            
1 emisja głosu i kultura języka 3 semestry 1 500 1 350 1 500 - 4 180
2 kształcenie tłumaczy 2 semestry 2 900 2 850 - - 5 580
3 logopedia 4 semestry 1 900 1 800 1 900 1 800 6 980
4 nauczanie języka polskiego jako obcego 3 semestry 1 400 1 400 1 400 - 4 030
III Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej            
1 fizyka, astronomia i zastosowanie komputerów 3 semestry 1 550 1 500 1 550 - 4 420
2 nauczanie fizyki i informatyki 3 semestry 1 500 1 200 1 500 - 4 030
3 programowanie i zastosowania komputerów 2 semestry 1 850 1 750 - - 3 490
IV Wydział Humanistyczny            
1 gender 2 semestry 550 450 - - 970
2 organizacja pomocy społecznej 2 semestry 1 450 1 350 - - 2 710
3 socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego 2 semestry 1 950 1 900 - - 3 730
4 polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy 2 semestry 1 000 500 - - 1 500
V Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania            
1 audyt wewnętrzny sektora finansów publicznych 2 semestry 2 200 2 100 - - 4 300
2 budowanie kompetencji menedżerskich leaderów biznesu 2 semestry 2 200 2 200 - - 4 400
3 decyzje menedżerskie 2 semestry 2 150 2 150 - - 4 300
4 organizacja i zarządzanie dla kadr kierowniczych 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
5 pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi 2 semestry 2 000 2 000 - - 4 000
6 rachunkowość 2 semestry 2 300 2 300 - - 4 600
7 zarządzanie biznesem i finanse 2 semestry 2 300 2 200 - - 4 500
8 zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia "Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia" 2 semestry 2 199 2 100 - - 4 299
9 zarządzanie w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych 2 semestry 1 990 1 990 - - 3 980
10 zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
VI Wydział Nauk Historycznych            
1 archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2 semestry 1 750 1 550 - - 3 200
2 etnologia 2 semestry 1 700 1 700 - - 3 300
3 infobrokerstwo i zarządzanie informacją 2 semestry - 1 700 1 700 - 3 300
4 edytorstwo komputerowe 2 semestry 1 750 1 650 - - 3 300
VII Wydział Nauk Pedagogicznych            
1 edukacja przedszkolna 3 semestry 1 700 1 700 1 600 - 4 800
2 oligofrenopedagogika 3 semestry 1 800 1 700 1 600 - 4 900
3 pedagogika korekcyjno-kompensacyjnej 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
4 przygotowanie nauczycielskie 3 semestry 1 700 1 600 1 600 - 4 710
5 rehabilitacja wzroku osób słabo widzących 3 semestry 3 000 3 000 3 000 - 8 650
6 surdotyflopedagogika 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
7 neurologopedia 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
8 resocjalizacja i profilaktyka społeczna 2 semestry 1 600 1 600 - - 3 100
9 wczesna interwencja i wczesna rehabilitacja dziecka 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
VIII Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych            
1 dyplomacja i studia międzynarodowe 2 semestry 1 400 1 000 - - 2 330
IX Wydział Prawa i Administracji            
 1 administracja publicznej 2 semestry 2 150 2 150 - - 4 300
 2 egzekucja administracyjna 2 semestry 2 000 2 000 - - 4 000
 3 postępowanie administracyjne 2 semestry 2 000 2 000 - - 4 000
 4 prawo bankowego i bankowość 2 semestry 2 300 2 300 - - 4 600
 5 prawo dowodowe dla biegłych 2 semestry 2 250 2 250 - - 4 500
 6 prawo handlowe 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
 7 prawo i finansów samorządowych 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
 8 prawo i pośrednictwo ubezpieczeniowe 2 semestry 2 450 2 450 - - 4 900
 9 prawo medyczne dla prawników 2 semestry 2 200 2 200 - - 4 400
 10 prawo podatkowe 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
 11 prawo pracy 2 semestry 2 150 2 150 - - 4 300
 12 prawo zamówień publicznych 2 semestry 2 250 2 250 - - 4 500
X Wydział Sztuk Pięknych            
1 muzealnictwo 2 semestry 1 800 1 700 - - 3 390
XI Wydział Teologiczny            
1 teologia            
  studia I stopnia - ad licentiam 4 semestry 1 100 1 000 1 100 1 000 3 960
  studia II stopnia - ad lauream 2 semestry 1 100 1 000 - - 2 030
2 turystyka krajów biblijnych 3 semestry 1 400 1 350 1 400 - 3 990
3 nauki o rodzinie 3 semestry 1 100 1 000 1 100 - 3 070
4 zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii 3 semestry 1 100 1 000 1 100 - 3 070
§ 4
Tracą moc § 1 i § 2 zarządzenia nr 75 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Spis Biuletynu | Następny Akt