Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 92

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 września 2013 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych tworzy się:
  1. Katedrę Edukacji Dorosłych (nazwa w języku angielskim: Department of Adult Education),
  2. Katedrę Filozofii Wychowania (nazwa w języku angielskim: Department of Philosophy of Education),
  3. Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych (nazwa w języku angielskim: Department of Methodology of Educational Research),
  4. Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej (nazwa w języku angielskim: Department of Special Psychopedagogy)
  będące jednostkami organizacyjnymi Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 2. Z dniem 1 września 2013 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych przekształca się:
  1. Katedrę Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Katedrę Historii Myśli Pedagogicznej (nazwa w języku angielskim: Department of History of Pedagogical Thought),
  2. Katedrę Pedagogiki Specjalnej w Katedrę Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji (nazwa w języku angielskim: Department of Rehabilitation Pedagogy and Resocialization),
  3. Katedrę Teorii Opieki i Wychowania w Katedrę Opieki i Profilaktyki Społecznej (nazwa w języku angielskim: Department of Care and Social Prevention).
§ 2
 1. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych określi szczegółowe zadania, jednostek, o których mowa w § 1.
 2. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej jednostek, o których mowa w ust. 1 oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
 1. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, część Xa dotycząca Wydziału Nauk Pedagogicznych otrzymuje brzmienie:
"Xa. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
 1. Katedra Historii Myśli Pedagogicznej
 2. Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji
 3. Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej
 4. Katedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji
 5. Katedra Pedagogiki Szkolnej
 6. Katedra Psychologii
 7. Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej
 8. Katedra Pracy Socjalnej
 9. Katedra Edukacji Dorosłych
 10. Katedra Filozofii Wychowania
 11. Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych
 12. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej"
 1. W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Nauk Pedagogicznych:
 1. skreśla się:

  "19 03 00 00 00 Katedra Pedagogiki Specjalnej

  19 09 00 00 00 Katedra Teorii Opieki i Wychowania

  19 10 00 00 00 Katedra Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania"

 2. dodaje się:
  "19 12 00 00 00 Katedra Edukacji Dorosłych
  (skrót literowy: KED),
  19 13 00 00 00 Katedra Filozofii Wychowania
  (skrót literowy: KFW),
  19 14 01 00 00 Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych
  (skrót literowy: KMBP),
  19 15 00 00 00 Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  (skrót literowy: KPS)
  19 16 00 00 00 Katedra Historii Myśli Pedagogicznej
  (skrót literowy: KHMP)
  19 17 00 00 00 Katedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji
  (skrót literowy: KPRiR)
  19 18 00 00 00 Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej
  (skrót literowy: KOiPS)"
§ 4
 1. Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego zarządzenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt