Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 91

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej fizyka oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej astronomia prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) oraz § 3, § 19, § 22 ust. 2 uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 93, poz. 97)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Od roku akademickiego 2013/2014 studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej fizyka oraz studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej astronomia prowadzone na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej przekształca się w Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych, zwane dalej "ISDNF".
 2. ISDNF prowadzone są w zakresie następujących dyscyplin naukowych:
  1. astronomia,
  2. biofizyka,
  3. fizyka.
§ 2
 1. ISDNF trwają 4 lata.
 2. ISDNF prowadzone są w formie stacjonarnej.
 3. ISDNF prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Zasady odbywania zajęć i sprawdzania wiedzy lub umiejętności w języku angielskim określa Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
§ 3
 1. Uczestnicy studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej fizyka i studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej astronomia stają się uczestnikami ISDNF.
 2. Doktoranci, o których mowa w ust. 1 studiują według dotychczasowych planów i programów studiów do czasu planowanego zakończenia tych studiów.
§ 4
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w części dotyczącej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) pozycja 08 51 04 05 00 otrzymuje brzmienie: "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych".
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt