Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 91

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMK w Toruniu (zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w części I - Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych rzeczowe zakresy zadań komórek: Działu Dydaktyki CM oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Kształcenia Podyplomowego CM otrzymują brzmienie, jak w załączniku* do niniejszego zarządzenia;
  2. w części III - Zastępca kwestora ds. CM rzeczowe zakresy zadań Zespołu ds. Planowania i Analiz CM otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik do Zarządzenia nr 91 Rektora UMK z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt