Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 90

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych w studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych i studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) oraz § 3 i § 19 uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 93, poz. 97)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych studia doktoranckie z zakresu sztuk plastycznych przekształca się w:
 1. studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych oraz
 2. studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
§ 2
 1. Studia doktoranckie, o których mowa w § 1 trwają 4 lata.
 2. Studia doktoranckie, o których mowa w § 1 są prowadzone w formie stacjonarnej.
§ 3
 1. Uczestnicy studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych stają się, zgodnie z decyzją dziekana, odpowiednio uczestnikami: studiów doktoranckich z zakresu sztuk pięknych lub studiów doktoranckich z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
 2. Doktoranci, o których mowa w ust. 1 studiują według dotychczasowych planów i programów studiów do czasu planowanego zakończenia tych studiów.
§ 4
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w części dotyczącej Wydziału Sztuk Pięknych - studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie):
 1. skreśla się pozycję "14 51 04 15 00 - z zakresu sztuk plastycznych",
 2. dopisuje się pozycję "14 51 04 26 00 - z zakresu sztuk pięknych",
 3. dopisuje się pozycję "14 51 04 27 00 - z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki".
§ 5
 1. Traci moc zarządzenie Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt