Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 9

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie § 45 ust. 2 pkt. 4 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) w związku z zarządzeniem nr 45 Rektora UMK z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców (Biuletyn Prawny UMK z 2009 r. Nr 4 poz. 100 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014, w następującym składzie:
przewodniczący:
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień, Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK,
członkowie:
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk,
dr hab. Andrzej Marszałek, prof. UMK,
dr Arkadiusz Migdalski,
Thor Kristian Hanisch, przedstawiciel Agder Academy.
§ 2
Komisja Kwalifikacyjna w składzie: przewodniczący oraz dwóch członków, przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 1, zgodnie z zarządzeniem nr 45 Rektora UMK z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt