Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 89

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie organizacji kształcenia języków obcych w UMK od roku akademickiego 2009/2010.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Od roku akademickiego 2009/2010 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wprowadza się zasady organizacji kształcenia języków obcych określone w § 2-10.
§ 2
Kształcenie w zakresie języków obcych rozpoczyna się:
 1. w pierwszym semestrze drugiego roku studiów - na kierunkach prowadzonych w Toruniu,
 2. w drugim semestrze pierwszego roku studiów - na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
§ 3
 1. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich zajęcia z języka obcego odbywają się w wymiarze 120 godzin.
 2. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunkach neofilologicznych oraz na kierunkach stosunki międzynarodowe i europeistyka, gdzie przewidziana jest nauka drugiego języka obcego, zajęcia z drugiego języka obcego odbywają się w wymiarze 180 godzin.
 3. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia organizuje się zajęcia ze specjalistycznego języka obcego, gdy obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin.
§ 4
 1. Kwalifikacja studentów do grup nauczania języka obcego na określonych poziomach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, dokonywania jest na podstawie testów organizowanych:
  1. w drugim semestrze pierwszego roku studiów przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - na kierunkach prowadzonych w Toruniu,
  2. w pierwszym semestrze pierwszego roku - na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim.
 2. Po zakwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego, student zobowiązany jest zarejestrować się poprzez system USOS, do właściwej grupy językowej, z zastrzeżeniem ust 3.
 3. Student, który podczas kwalifikacji wykazał znajomość języka obcego na poziomie równym lub wyższym niż określony w standardach kształcenia może w terminie wyznaczonym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim, przystąpić do egzaminu z tego języka bez obowiązku uczęszczania na zajęcia.
§ 5
 1. Student, legitymujący się jednym z certyfikatów językowych lub innym dokumentem, określonym zgodnie z zarządzeniem Rektora, może zostać zwolniony z udziału w zajęciach z języka obcego oraz ze zdawania egzaminu z tego języka.
 2. W przypadku wymienionym w ust.1 ocenę ze znajomości języka ustala się zgodnie z zasadami ekwiwalentności, określonymi przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim.
§ 6
Student, o którym mowa w § 5 ust. 1 może skorzystać z przysługującego mu prawa ubiegania się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach języka obcego w terminach określonych odrębnymi przepisami.
§ 7
 1. Student, po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przewidzianego programem studiów, przystępuje do egzaminu końcowego w terminie do końca ostatniego semestru danego trybu studiów.
 2. Poziom egzaminu, o którym mowa w ust.1, wynika ze standardów kształcenia i uchwały właściwej Rady Wydziału, zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
 3. Egzamin, o którym mowa w ust.1, organizuje i przeprowadza Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum - Katedra Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim.
§ 8
 1. Student zwolniony z zajęć z języka obcego na podstawie certyfikatu lub innego dokumentu, określonego zgodnie z zarządzeniem Rektora, może, w ramach możliwości Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum - Katedry Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim, podjąć naukę innego języka obcego w wymiarze 120 godzin.
 2. Student korzystający z prawa, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przystąpić do egzaminu końcowego z danego języka obcego.
§ 9
W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2, stosuje się odpowiednio zasady określone w § 4-7.
§ 10
 1. Za zaliczenie zajęć z języka obcego, o których mowa w § 3 ust.1, student otrzymuje 5 punktów ECTS.
 2. Za zaliczenie zajęć z drugiego języka obcego, o których mowa w § 3 ust.2, student otrzymuje 7 punktów ECTS.
 3.  Za zaliczenie zajęć ze specjalistycznego języka obcego, o których mowa w § 3 ust.3, student otrzymuje nie mniej niż 1 punkt ECTS.
§ 11
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. i ma zastosowanie do organizacji kształcenia języków obcych od roku akademickiego 2009/2010.
 2. Do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia studentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązują dotychczasowe zasady organizacji kształcenia języków obcych.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt