Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 88

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) oraz § 3, § 19 uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 93, poz. 97)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu tworzy się studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu.
§ 2
  1. Studia trwają 4 lata.
  2. Studia prowadzone będą od roku akademickiego 2013/2014 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu:
  1. studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) dopisuje się pozycję:

    "18 51 04 25 00 - z zakresu nauk o zdrowiu"

  2. studia niestacjonarne dopisuje się pozycję |

    "18 52 04 25 00 - z zakresu nauk o zdrowiu".

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt