Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 87

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 69 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu" w kampusie toruńskim

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U z 2009 r. nr 152, poz.1223, nr 157, poz.1241 i nr 165, poz. 1316)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 69 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu" w kampusie toruńskim, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W rozdziale VIII akapit zaczynający się od słów "Noty księgowe" otrzymuje brzmienie:
"Noty księgowe - wyróżnia się dwa rodzaje not: noty wewnętrzne i zewnętrzne.
Noty wewnętrzne i zewnętrzne mogą być notami obciążeniowymi lub uznaniowymi.
Noty księgowe wewnętrzne-wystawia się w celu udokumentowania wewnętrznych rozliczeń kosztów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek organizacyjnych lub realizacją zadań, projektów. Notę wystawia jednostka, która rozlicza koszt lub go generuje na zlecenie innej jednostki. Notę podpisuje osoba sporządzająca i kierownik jednostki. Notę wystawia się w 3 egzemplarzach, za wyjątkiem not wystawianych przez jednostki w sposób ciągły, takich jak: Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, Wydawnictwo Naukowe UMK, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Domy Studenckie i Hotele Asystenckie, Hotel Uniwersytecki, Dział Zaopatrzenia i Transportu. Jednostki te wystawiają noty w 2 egzemplarzach, z czego oryginał przekazywany jest do jednostki obciążanej, która potwierdza prawidłowość noty i wskazuje źródło finansowania, po opisaniu oryginał noty przekazywany jest do Kwestury w celu jego zaksięgowania. Kopia pozostaje w jednostce wystawiającej notę. Na koniec każdego miesiąca jednostki te sporządzają na potrzeby Kwestury "zestawienie not wystawionych w danym miesiącu". Zestawienie powinno zawierać takie dane jak: numer noty wynikający z prowadzonego rejestru, kwotę wynikającą z noty oraz jednostkę, której nota dotyczy. Zestawienie to służy pracownikom Kwestury do kontroli terminu i prawidłowości spływu oryginałów not.
Pozostałe jednostki wystawiają noty w 3 egzemplarzach, z czego pierwsza kopia przekazywana jest do Kwestury w celu kontroli ich spływu, druga kopia pozostaje w jednostce wystawiającej, oryginał przekazywany jest do jednostki, której nota dotyczy, w celu jej opisania i wskazania źródła finansowania. Po opisaniu oryginał noty przekazywany jest do Kwestury, w celu kontroli z posiadanymi kopiami i jego zaksięgowania.
Takie same zasady obowiązują w przypadku wystawiania not uznaniowych.
Noty księgowe zewnętrzne -są wystawiane w celu obciążenia instytucji zewnętrznych kosztami partycypacji w realizacji określonych działań zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami. Notę wystawia się w trzech egzemplarzach. Notę podpisuje osoba sporządzająca, kwestor lub osoba przez niego upoważniona oraz kanclerz lub osoba przez niego upoważniona. Oryginał noty jest wysyłany do adresata, pierwsza kopia jest podstawą do księgowania w Kwesturze, druga kopia pozostaje w jednostce wystawiającej.
Takie same reguły obowiązują w przypadku not uznaniowych.
Każda jednostka lub komórka wystawiająca noty prowadzi własny rejestr not".
  1. W rozdziale VIII skreśla się akapit zaczynający się od słów "Dokumentacja zbiorowego żywienia od punktu 1 do 15".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt