Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 86

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 8 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz §121 ust. 8 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 roku (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Nauk Historycznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (nazwa w języku angielskim: Postgraduate Studies of Protection and Promotion of Cultural Heritage), zwane dalej "studiami".
§ 2
Za organizację i funkcjonowanie studiów odpowiada kierownik, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 3
 1. Rada Wydziału Nauk Historycznych na wniosek kierownika studiów uchwala:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formy zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za kształcenie na studiach pobiera się od słuchaczy opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 4
 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Historycznych.
§ 5
 1. Nadzór nad działalnością studiów sprawuje dziekan Wydziału Nauk Historycznych.
 2. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych.
§ 6
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych dopisuje się:
12 71 13 00 00 - studia podyplomowe
w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt