Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 85

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie prowadzenia studiów doktoranckich w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) oraz § 3 i § 19 uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 93, poz. 97)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Studia doktoranckie z zakresu biologii utworzone zarządzeniem Nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego Biologii, prowadzone są od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.
§ 2
  1. Studia, o których mowa w § 1 trwają 4 lata.
  2. Studia, o których mowa w § 1 są prowadzone w formie stacjonarnej.
§ 3
  1. Traci moc zarządzenie Nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego Biologii.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt