Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 84

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie Rektora UMK w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zmienionego zarządzeniem nr 171 z dnia 30 grudnia 2011 r., rozdział 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"4. Zasady rozliczania kosztów i przychodów

4.1. Zasady ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad gospodarki finansowej w Uczelni wyróżnia dwie grupy przychodów i kosztów działalności podstawowej:
 1. przychody i koszty działalności dydaktycznej,
 2. przychody i koszty działalności badawczej.
Do przychodów z działalności dydaktycznej zalicza się w szczególności:
 1. dotacje budżetowe przyznane przez właściwego ministra,
 2. przychody z tytułu:
  1. opłat za zajęcia dydaktyczne,
  2. opłat za kształcenie osób nie będących obywatelami polskimi,
  3. wpływów ze sprzedaży wydawnictw,
  4. opłat za wynajem pomieszczeń i udostępnienie innych składników majątkowych służących tej działalności,
  5. opłat za działalność kulturalną i usługową realizowana przez studentów i pracowników w ramach zespołów kulturalnych i artystycznych, kół naukowych i innych grup działających przy Uczelni,
  6. opłat związanych z działalnością dydaktyczną,
  7. opłat za korzystanie z hoteli asystenckich,
  8. opłat za konferencje i zjazdy,
  9. sprzedaży usług (m.in. ksero, transportowych, "INTERNET", "TORMAN", obsługi bibliotek, konserwatorskich, poligraficznych i innych),
  10. sprzedaży towarów.
 3. darowizny, zapisy, spadki, oraz wpłaty z ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, jeżeli Uczelnia otrzymała je w gotówce na działalność dydaktyczną.
Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych z:
 1. procesem dydaktycznym,
 2. kształceniem i rozwojem kadr naukowych,
 3. badaniami niezbędnymi do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz kształcenia i rozwoju kadr naukowych,
 4. utrzymaniem Uczelni, łącznie z remontami budynków i budowli nie będących domami studenckimi,
 5. utrzymaniem obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalnej i usługowej realizowanej przez studentów i pracowników w ramach zespołów kulturalnych i artystycznych, kół naukowych i innych grup działających przy Uczelni,
 6. kosztem własnym pozostałej działalności, której przychody zaliczane są do przychodów działalności dydaktycznej.
Przychodami z działalności badawczej są:
 1. dotacje budżetowe przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami i według odrębnych zasad,
 2. przychody z działalności usługowo-badawczej realizowanej na podstawie umów,
 3. inne przychody.
Uczelnia pokrywa koszty działalności badawczej z przychodów tej działalności.
Przychody uzyskiwane z działalności nie związanej z działalnością podstawową Uczelni, stanowią pozostałe przychody operacyjne.
Są to m.in. przychody z tytułu:
 1. sprzedaży i likwidacji majątku trwałego,
 2. kary i grzywny otrzymane,
 3. otrzymane darowizny i ofiary,
 4. rozwiązania rezerw i odpisania przedawnionych i umorzonych zobowiązań,
 5. uzysku złomu,
 6. dofinansowania kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. zarachowania do przychodów równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych ruchomych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych ze środków pozyskanych z różnych źródeł, takich jak m.in.: Europejskie Fundusze Strukturalne, środków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, środków zagranicznych i innych,
 8. nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów.
Koszty nie związane ze zwykłą działalnością Uczelni, stanowią pozostałe koszty operacyjne. Są to m.in. koszty:
 1. sprzedaży i likwidacji majątku trwałego,
 2. zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań,
 3. strat w środkach trwałych,
 4. odpisania przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności, jeżeli nie obciążają one uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość,
 5. utrzymania obiektów socjalnych,
 6. odpisu aktualizującego wartość należności,
 7. nieodpłatnie przekazanych egzemplarzy obowiązkowych,
 8. przecen i likwidacji książek,
 9. utrzymania Gimnazjum i Liceum Akademickiego,
 10. inne koszty pośrednio związane z działalnością podstawową Uczelni.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta "490 - Rozliczenie kosztów" oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole "5",

4.2. Zasady rozliczania kosztów
4.2.1. Ogólne zasady rozliczania kosztów

Konta zespołu "5" przeznaczone są do ewidencji i rozliczania kosztów działalności eksploatacyjnej Uczelni.
Na odpowiednio wydzielonych kontach analitycznych ujmuje się poniesione koszty podstawowych rodzajów działalności, tj.:
 1. działalności dydaktycznej, w podziale na:
  1. koszty kształcenia na studiach stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetu państwa,
  2. koszty kształcenia na studiach stacjonarnych finansowanych z przychodów własnych,
  3. koszty kształcenia podyplomowego w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, finansowanego z dotacji,
  4. koszty kształcenia podyplomowego w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, finansowanego z przychodów własnych,
  5. koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych,
  6. koszty kształcenia na studiach podyplomowych,
  7. kursach i szkoleniach,
  8. koszty innej działalności dydaktycznej
 2. działalności badawczej, w podziale na działalność ze względu na źródła finansowania.
Ponadto wyodrębnia się konta:
 1. działalności pomocniczej,
 2. działalności bytowej,
 3. działalności socjalnej,
 4. działalności handlowej,
 5. kosztów ogólnych podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, wykonujących bezpośrednio zadania naukowo-dydaktyczne i wychowawcze oraz prace badawcze ("Koszty wydziałowe"),
 6. kosztów ogólnych uczelni obejmujących działalność zarządu, polegającą na kierowaniu całokształtem Uniwersytetu oraz prowadzeniu jednostek ogólnouczelnianych lub funkcji obsługujących całość działalności Uczelni ("Koszty ogólne uczelni").
Na kontach zespołu "5" ujmuje się koszty proste wg rodzaju, rozliczenia kosztów złożonych, przenoszonych z poszczególnych kont zespołu 5 lub 6 na inne konta zespołu 5, 6 i 7.
Zasadą jest, że koszty, które można odnieść na poszczególne działalności lub wyodrębnione projekty (umowy) odnoszone są bezpośrednio na te działalności lub projekty.
Księgowanie kosztów na kontach kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych finansowanych z własnych środków dokonuje się z chwilą wyczerpania środków z dotacji podstawowej.
W działalności dydaktycznej jednostką kalkulacyjną w zakresie:
 • kształcenia na studiach stacjonarnych - jest ogół studiów stacjonarnych prowadzonych na danym wydziale,
 • kształcenia na studiach niestacjonarnych - jest ogół studiów niestacjonarnych prowadzonych na danym wydziale,
 • kształcenia na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach - jest ogół tych form kształcenia prowadzonych na danym wydziale.
Ponadto jednostką kalkulacyjną mogą być poszczególne projekty dydaktyczne i umowy finansowane ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze strukturalne, programy europejskie, umowy na odpłatne usługi zlecane przez osoby prawne, lub inne jednostki kalkulacyjne określone przez rektora.
W zakresie działalności badawczej jednostkami kalkulacyjnymi są m.in. poszczególne umowy grantowe, projekty, zadania w ramach działalności statutowej wydziałów lub inne wynikające z przepisów ustawy o finansowaniu nauki lub decyzji rektora.

4.2.2. Etapy rozliczania kosztów

4.2.2.1. Wprowadzenie


W zakres rozliczania kosztów przeprowadzanego na kontach zespołu 5 wchodzą następujące etapy:
otwarcie ksiąg,
 1. rozliczenie kosztów prostych wg rodzajów oraz niektórych kosztów złożonych,
 2. rozliczanie kosztów działalności pomocniczej,
 3. rozliczanie kosztów międzywydziałowych,
 4. rozliczenie kosztów działalności socjalnej,
 5. rozliczanie kosztów pośrednich (wydziałowych i ogólnych),
 6. rozliczanie efektów działalności eksploatacyjnej (zamknięcie kont zespołu 5).
4.2.2.2. Otwarcie ksiąg

Przeniesienie pod datą pierwszego dnia roboczego stanu początkowego produkcji w toku, wykazanego w bilansie na 31 grudnia roku poprzedniego po stronie aktywów w pozycji Aktywa obrotowe - zapasy - produkcja w toku.

4.2.2.3. Rozliczenie kosztów prostych wg rodzajów oraz niektórych kosztów złożonych.


Na tym etapie obciąża się poszczególne konta zespołu "5" na dobro konta "Rozliczenie kosztów" za przeniesione koszty proste wg rodzajów ujęte na kontach zespołu 4. Księgowania te następują:
 1. bieżąco na podstawie dokumentów źródłowych w kwotach szczegółowych,
 2. okresowo na podstawie rozdzielników lub sum obrotów odpowiednio podzielonych kont zespołu 4 w sumach zbiorczych.
Obciążając konta zespołu 5, stosuje się następujące zasady:
 1. Koszty wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odpisem na ZFŚS i składki ZUS i FP pracowników naukowo-dydaktycznych danego wydziału obciążają koszty bezpośrednie kształcenia na studiach stacjonarnych z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3) - 6).
 2. Koszty godzin ponadwymiarowych oraz innych składników wynagrodzeń wypłacanych za pracę na studiach niestacjonarnych obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora odrębną decyzją, koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych.
 3. Koszty godzin dydaktycznych zrealizowanych w ramach pensum na studiach niestacjonarnych lub wieczorowych obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora odrębną decyzją, koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych lub wieczorowych. Godziny te wyceniane są według stawki w wysokości połowy średniej stawki wynagrodzenia w Uczelni (kampusie toruńskim lub bydgoskim) dla danego stanowiska za czynności dydaktyczne, obliczonej przez podzielenie połowy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, obowiązującego w styczniu danego roku, przez liczbę godzin pensum obowiązującego dla danego stanowiska, przy czym stawka ta nie może być niższa od stawki za godziny ponadwymiarowe płatne na studiach stacjonarnych. Przeksięgowanie tych kosztów następuje po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniu obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 4. Rozliczenie kosztów godzin dydaktycznych zrealizowanych wspólnie dla studiów stacjonarnych i wieczorowych następuje w oparciu o strukturę studentów studiów stacjonarnych i studiów wieczorowych na danym kierunku studiów, dla którego realizowane są zajęcia wspólne. Przeksięgowanie tych kosztów następuje po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniu obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 5. Koszty godzin ponadwymiarowych i innych składników wynagrodzeń wypłacanych za pracę na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora odrębną decyzją, koszty tych form kształcenia.
 6. Koszty godzin dydaktycznych zrealizowanych przez pracowników danego wydziału w ramach pensum na studiach stacjonarnych na rzecz innego wydziału obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora odrębną decyzją, koszty kształcenia na studiach stacjonarnych na tym drugim wydziale. Godziny te wyceniane są według stawki w wysokości połowy średniej stawki wynagrodzenia w Uczelni (kampusie toruńskim lub bydgoskim) dla danego stanowiska za czynności dydaktyczne, obliczonej przez podzielenie połowy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, obowiązującego w styczniu danego roku, przez liczbę godzin pensum obowiązującego dla danego stanowiska, przy czym stawka ta nie może być niższa od stawki za godziny ponadwymiarowe płatne na studiach stacjonarnych. Przeksięgowanie tych kosztów następuje po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniu obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 7. Koszty wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odpisem na ZFŚS i składki ZUS i FP pracowników inżynieryjno-technicznych oraz naukowo-technicznych danego wydziału obciążają koszty bezpośrednie kształcenia na studiach stacjonarnych, koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych, koszty kształcenia na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz koszty działalności statutowej według proporcji określonej przez dziekana wydziału na początek każdego roku.
 8. Na koncie "Koszty wydziałowe" ewidencjonuje się koszty związane z administracją i zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi działalności podstawowej, których nie można przypisać bezpośrednio do jednostek kalkulacyjnych działalności podstawowej.
  Są to w szczególności koszty: opału, energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników administracji i obsługi z narzutami, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, środków czystości, materiałów pomocniczych, biurowych, remontów, konserwacji i napraw. Zasadą jest, że o przypisaniu kosztu do kosztów wydziałowych decyduje nie rodzaj kosztu, a niemożność przypisania go do kosztów bezpośrednich określonej działalności lub projektu. W szczególności amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być kosztem bezpośrednim, jeśli środki te i wartości są wykorzystywane tylko dla określonego projektu lub działania.
 9. Na koncie "Koszty handlowe" ewidencjonuje się koszty zawiązane z utrzymaniem placówek sprzedaży detalicznej (księgarni).
  Ewentualna nadwyżka kosztów ponad kwotę uzyskanej marży handlowej jest przeksięgowywana na koszty ogólne Uczelni - w rozwinięciu analitycznym - koszty zarządu
 10. Na koncie "Działalność pomocnicza" ewidencjonuje się koszty jednostek organizacyjnych, których głównym celem jest świadczenie usług na rzecz podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni i ewentualnie na zewnątrz.
 11. Na koncie "Działalność socjalna" ewidencjonuje się koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej (ośrodki wypoczynkowe, wypożyczalnia sprzętu sportowego).
 12. Na koncie "Działalność bytowa" ewidencjonuje się koszty związane z prowadzeniem działalności bytowej takiej, jak: hotele asystenckie, mieszkania służbowe, garaże.
  Przychody uzyskane ze sprzedaży w ramach działalności bytowej ewidencjonuje się na koncie "Pozostała sprzedaż".
  Różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami działalności obciąża koszty ogólne Uczelni - w rozwinięciu analitycznym - koszty zarządu,
 13. Konto "Koszty ogólne uczelni" służy do ewidencji pozostałych kosztów nie ujętych na w/w kontach, a związanych z zarządzaniem całym Uniwersytetem, organizacją i obsługą poszczególnych komórek jako całości, funkcjonowaniem jednostek ogólnouczelnianych.
 14. rozliczanie kosztów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu.
  Koszty bezpośrednie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu zgromadzone na koncie analitycznym działalności dydaktycznej oraz koszty wynagrodzeń bibliotekarzy zgromadzone na koncie kosztów ogólnych "Księgozbiór Wydzielony ZOD w Grudziądzu" rozlicza się na koszty bezpośrednie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych poszczególnych wydziałów kampusu toruńskiego i kampusu bydgoskiego, których studenci kształcą się w Ośrodku.
  Rozliczenie następuje w oparciu o strukturę studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z poszczególnych wydziałów studiujących w tym Ośrodku.
  Liczbę studentów ustala się w oparciu o sprawozdanie sporządzane przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (w kampusie toruńskim) oraz przez Dział Dydaktyki (w kampusie bydgoskim) wg stanu na 30 listopada roku poprzedniego
 15. koszty Wydawnictwa Naukowego UMK zgromadzone na koncie analitycznym działalności dydaktycznej, po rozliczeniu sprzedaży zewnętrznej i wewnętrznej, przenoszone są na konto koszty ogólne uczelni - w rozwinięciu analitycznym - koszty zarządu.
 16. rozliczanie kosztów Collegium Humanisticum.
  Wszystkie koszty związane z eksploatacją obiektu Collegium Humanisticum są gromadzone na wyodrębnionym miejscu powstawania kosztów (amortyzacja, media, wynagrodzenia pracowników zespołu administracyjno-gospodarczego, pozostałe koszty). Suma wszystkich kosztów w danym okresie (z wyłączeniem amortyzacji) najpierw podlega rozliczeniu według klucza powierzchni użytkowej zajmowanej przez Wydział Nauk Historycznych, Wydział Filologiczny oraz wspólną część dydaktyczną. Koszty dotyczące tych dwóch wydziałów są następnie przeksięgowywane na ich konta kosztów wydziałowych (521). Natomiast kwota kosztów rozliczona na wspólną część dydaktyczną jest dzielona na wydziały, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w tej części obiektu. Kluczem podziału jest liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przeliczonych wskaźnikiem 0,2) z poszczególnych wydziałów ustalana na podstawie planu zajęć i liczebności grup z listopada danego roku i zmieniana co roku. Koszty amortyzacji (dotyczącej tylko części wspólnej) są przeksięgowywane na koszty wydziałowe poszczególnych wydziałów według liczby studentów, o której mowa wyżej.
 17. Rozliczanie kosztów obiektu przy ul. Lwowska 1.
  Wszystkie koszty związane z eksploatacją tego obiektu są gromadzone na wyodrębnionym miejscu powstawania kosztów (amortyzacja, media, wynagrodzenia pracowników zespołu administracyjno-gospodarczego, pozostałe koszty). Suma wszystkich kosztów w danym okresie jest rozliczana na koszty wydziałowe wydziałów oraz koszty innych jednostek zlokalizowanych w obiekcie według klucza powierzchni zajmowanej bezpośrednio przez te wydziały i jednostki.
4.2.2.4. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
 1. Transport Wycenione przez działalność pomocniczą - transport świadczenia na rzecz jednostek Uniwersytetu - (noty) oraz na zewnątrz (faktury VAT) porównywane są z kosztami zgromadzonymi na koncie tej działalności, ewentualna różnica obciąża koszty ogólne Uczelni - koszty zarządu (+,-).
  Podstawą wyceny usług transportowych są stawki zatwierdzone przez władze Uczelni.
 2. Hotel Uniwersytecki
  Koszty zaewidencjonowane na koncie "Hotel Uniwersytecki" są rozliczane na koszty bezpośrednie poszczególnych rodzajów działalności dydaktycznej i badawczej lub koszty pośrednie zgodnie z zakresem korzystania przez jednostki z usług hotelu, które są wyceniane według stawek ustalanych przez rektora oraz na koszty sprzedaży usług hotelowych sprzedanych klientom zewnętrznym, do wysokości przychodu z tych usług. Pozostała nierozliczona część kosztów hotelu przenoszona jest w ciężar kosztów ogólnych Uczelni - w rozwinięciu analitycznym - koszty zarządu.
4.2.2.5. Rozliczenie kosztów działalności socjalnej

Koszty zgromadzone na koncie działalności socjalnej w rozbiciu na poszczególne ośrodki wypoczynkowe i wypożyczalnię sprzętu sportowego rozliczane są w sposób następujący:
 1. do wysokości zrealizowanych przychodów są przenoszone na koszt własny pozostałych przychodów,
 2. ewentualne pozostałe koszty obciążają w całości pozostałe koszty operacyjne Uczelni.
4.2.2.6. Rozliczanie kosztów jednostek międzywydziałowych
 1. Koszty Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, Akademickiej Przychodni Lekarskiej, klubów studenckich i innych jednostek międzywydziałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zgromadzone na kontach analitycznych działalności dydaktycznej - rozlicza się na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych na poszczególnych wydziałach strukturą liczby studentów studiów stacjonarnych na uczelni według wydziałów. Liczbę studentów ogółem i na poszczególnych wydziałach ustala się w oparciu o sprawozdania sporządzane przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich wg stanu na 30 listopada roku poprzedniego.
 2. Koszty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych rozlicza się następująco:
  1. koszty godzin dydaktycznych zrealizowanych w ramach pensum na studiach niestacjonarnych obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora w odrębnym zarządzeniu, koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych. Godziny te wyceniane są według stawki w wysokości połowy średniej stawki wynagrodzenia w Uczelni (kampusie toruńskim lub bydgoskim) dla danego stanowiska za czynności dydaktyczne, obliczonej przez podzielenie połowy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, obowiązującego w styczniu danego roku, przez liczbę godzin pensum obowiązującego dla danego stanowiska, przy czym stawka ta nie może być niższa od stawki za godziny ponadwymiarowe płatne na studiach stacjonarnych. Przeksięgowanie tych kosztów następuje po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniu obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
  2. koszty godzin ponadwymiarowych oraz innych składników wynagrodzeń wypłacanych za pracę na studiach niestacjonarnych obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora w odrębnym zarządzeniu, koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych.
  3. koszty godzin ponadwymiarowych i innych składników wynagrodzeń wypłacanych za pracę na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach obciążają, wraz z narzutami określonymi przez rektora w odrębnym zarządzeniu, koszty tych form kształcenia.
  4. pozostałe koszty wynagrodzeń oraz pozostałe koszty funkcjonowania Studium są rozliczane na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych na poszczególnych wydziałach strukturą liczby studentów studiów stacjonarnych na uczelni według wydziałów. Liczbę studentów ogółem i na poszczególnych wydziałach ustala się w oparciu o sprawozdania sporządzane przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich wg stanu na 30 listopada roku poprzedniego.
 3. Koszty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego zgromadzone na kontach analitycznych działalności dydaktycznej - po uprzednim rozliczeniu kosztów usług zrealizowanych przez Centrum, rozlicza się na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych wydziałach strukturą liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelni według wydziałów. Liczbę studentów ogółem i na poszczególnych wydziałach ustala się w oparciu o sprawozdania sporządzane przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich wg stanu na 30 listopada roku poprzedniego, przy czym liczbę studentów niestacjonarnych koryguje się współczynnikiem 0,1.
4.2.2.7. Zasady rozliczania kosztów pośrednich (wydziałowych i ogólnych)

Koszty pośrednie w Uniwersytecie rozlicza się w okresach miesięcznych (za wyjątkiem stycznia i lutego), po rozliczeniu kosztów:
 1. transportu,
 2. Hotelu Uniwersyteckiego,
 3. Wydawnictwa Naukowego,
 4. działalności bytowej,
 5. kosztów jednostek międzywydziałowych,
 6. kosztów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu,
 7. kosztów Collegium Humanisticum
Przed rozliczeniem kosztów pośrednich następuje wyksięgowanie na koszt własny innej działalności dydaktycznej kosztów amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych z obcych środków lub otrzymanych nieodpłatnie oraz kosztów nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów.
Narzuty kosztów pośrednich dzielone są na narzuty kosztów wydziałowych i narzuty kosztów ogólnych według klucza podziałowego ustalonego na dany rok obrotowy, na podstawie struktury tych kosztów za rok poprzedni, zatwierdzony przez kwestora.

4.2.2.7.1. Rozliczanie kosztów pośrednich na działalność badawczą

 1. Narzuty kosztów pośrednich w stosunku do kosztów bezpośrednich po wyłączeniu specjalnej aparatury naukowo - badawczej wynoszą:
  1. na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej - 30%, w tym:
   dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - 25 %,
  2. na działalność jednostek naukowych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym - 30%.
 2. Narzuty kosztów pośrednich na realizację projektów badawczych, o których mowa w art. 5 pkt 3 ustawy o zasadach finansowania nauki wynoszą 30%, chyba, że rektor wyrazi zgodę na ich zmniejszenie. Narzuty na pozostałe rodzaje działalności badawczej nalicza się w wysokości określonej w kalkulacjach, umowach lub decyzjach rektora, z zastrzeżeniem pkt. 3-5.
 3. Do umów o charakterze badawczym finansowanych ze środków obcych takich jak: europejskie fundusze strukturalne, środki samorządów terytorialnych i innych koszty pośrednie nalicza się według zasad w nich obowiązujących, chyba że zasady te nie przewidują takiej możliwości.
 4. Narzut kosztów pośrednich na granty badawcze ustanawiane przez rektora z przychodów własnych wynosi 30%.
 5. Do umów o charakterze badawczym i specjalistycznym realizowanych na zasadach odpłatności stosuje się narzut w wysokości 20%, chyba że rektor wyrazi zgodę na jego obniżenie.
 6. Narzuty kosztów pośrednich w działalności usługowo-badawczej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum wynoszą:
  1. dla Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - 30%,
  2. dla Katedry i Zakładu Immunologii - 20%,
  3. dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii - 15%,
  4. dla Katedry Fizjologii - 20%,
  5. dla Katedry Lingwistyki Stosowanej - 30%,
  6. dla Katedry Medycyny Sądowej - 15%,
  7. dla Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej - 15%,
  8. dla Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej - 15%,
  9. dla Komisji Bioetycznej - 15%.
4.2.2.7.2. Rozliczanie kosztów pośrednich na działalność dydaktyczną
 1. Koszty bezpośrednie studiów podyplomowych są obciążane stawką 54,5% kosztów pośrednich, a kursy i szkolenia stawką 12,5%.
 2. Koszty bezpośrednie studiów niestacjonarnych są obciążane kosztami pośrednimi do wysokości różnicy między przychodem z tych studiów zaliczonym do danego okresu sprawozdawczego, a kosztami bezpośrednimi.
 3. Koszty konferencji nie są obciążane kosztami pośrednimi.
 4. Koszty domów studenckich (z podziałem na osiedle A i osiedle B w Toruniu oraz na poszczególne domy studenckie w Bydgoszczy) obciąża się co miesiąc kosztami ogólnymi w wysokości 1/12 kwoty narzutu kosztów ogólnych ustalonej w planie rzeczowo-finansowym.
 5. Koszty pozostałej działalności dydaktycznej: koszty rekrutacji oraz koszty legitymacji, dyplomów i druków obciąża się kosztami ogólnymi do wysokości przychodów z tych działalności.
 6. Koszty bezpośrednie studiów stacjonarnych są obciążane pozostałą kwotą kosztów pośrednich.
4.2.2.8. Rozliczenie efektów działalności eksploatacyjnej (zamknięcie kont zespołu 5)

Rozliczenie efektów działalności eksploatacyjnej następuje poprzez:
 1. przeniesienie sald na konta kosztu własnego kształcenia na studiach stacjonarnych - co miesiąc,
 2. przeniesienie sald na konta kosztu własnego kształcenia na studiach niestacjonarnych - co miesiąc,
 3. przeniesienie sald na konta kosztu własnego kształcenia na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach - co miesiąc,
 4. przeniesienie sald na konta kosztu własnego usług edukacyjnych wykonywanych na postawie umów zawartych z osobami prawnymi - po zakończeniu usługi,
 5. przeniesienie sald na konta kosztu własnego prac badawczych i specjalistycznych wykonywanych na postawie umów (umowna działalność badawcza) - po zakończeniu zadania,
 6. przeniesienie sald na konta kosztu własnego prac badawczych i specjalistycznych wykonywanych na postawie umów (umowna działalność badawcza) - po zakończeniu zadania,
 7. przeniesienie sald na konta kosztu własnego utrzymania potencjału badawczego - co miesiąc,
 8. przeniesienie sald na konta kosztu własnego działalności jednostek naukowych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - co miesiąc,
 9. przeniesienie na konta kosztu własnego grantów badawczych - co miesiąc do wysokości kosztów bezpośrednich, po zakończeniu grantu do wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, a na koniec roku, w przypadku grantów nie zakończonych do wysokości kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich,
 10. przeniesienie sald na konta kosztu własnego działalności upowszechniającej naukę (DUN) - co miesiąc,
 11. przeniesienie sald na konta kosztu własnego SPUB - co miesiąc,
 12. przeniesienie kosztu własnego grantów specjalnych UMK (z dochodów własnych) - co miesiąc,
 13. przeniesienie kosztu własnego działalności badawczej SPB - co miesiąc,
 14. przeniesienie kosztu własnego umów o charakterze badawczym lub edukacyjnym finansowanych ze środków obcych, a nie podlegających fakturowaniu (np. funduszy strukturalnych i in.) - co miesiąc,
 15. przeksięgowanie kosztów handlowych - co miesiąc,
 16. przeniesienie kosztu własnego Wydawnictwa Naukowego UMK - co miesiąc,
 17. przeniesienie kosztu własnego usług transportowych - co miesiąc.
Koszt własny pozostałych przychodów dla produktów i usług niepodlegających kalkulacji i wycenie, ustala się w wysokości 100% wartości przychodów, z wyjątkiem przychodów z tytułu czynszu, najmu sal i pomieszczeń, dzierżawy terenu i powierzchni, dla których koszt własny ustala się w wysokości 50% wartości przychodów poprzez przeksięgowanie odpowiednich kwot z kont zespołu "5" na konta kosztu własnego sprzedaży.
4.3. Zasady rozliczania przychodów

Przychody działalności dydaktycznej to przede wszystkim dotacje budżetowe, które Uczelnia otrzymuje na pokrycie kosztów działalności dydaktycznej. Do przychodów działalności dydaktycznej zalicza się również darowizny, zapisy, spadki oraz wpłaty z ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, jeżeli Uczelnia otrzymała je w gotówce z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej.
Nie dotyczy to otrzymanych nieodpłatnie rzeczowych składników majątku, które są przeznaczone do używania jako środki trwałe lub stanowią inne składniki aktywów trwałych, które zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych stopniowo, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
Przychodami z działalności badawczej są dotacje otrzymane na te cele, wpływy uzyskane z tytułu prac badawczych i usług specjalistycznych realizowanych na podstawie umów oraz z innych źródeł.
Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, ujmowana jest na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych sfinansowanych dotacją.
Środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji budowlanych (budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej) w momencie otrzymania ewidencjonuje się na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", na którym figurują do czasu zakończenia i oddania inwestycji budowlanej do użytkowania.
Dotacje budżetowe otrzymane na działalność dydaktyczną zaliczane są do przychodów w momencie otrzymania.
Dotacja otrzymana na poczet następnego roku obrotowego ewidencjonowana jest na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".
Pozostałe środki pieniężne pozabudżetowe ewidencjonuje się na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" w dniu otrzymania i równolegle do ponoszonych wydatków zwiększają przychody z działalności dydaktycznej. Na koncie tym ewidencjonuje się również odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, jeżeli z umowy wynika, że pozostają do dyspozycji dysponenta tych środków. Stan środków aktywowany jest również o różnice kursowe.
Dotacje otrzymane na działalność statutową i naukowo-badawczą ewidencjonuje się na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" w dniu otrzymania i równolegle do ponoszonych kosztów przenoszone są na przychody z działalności statutowej lub badawczej na odpowiednich kontach syntetycznych."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt