Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 83

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Na podstawie § 7 Regulaminu studiów doktoranckich wprowadzonego uchwałą nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych powołuje się komisję ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki w następującym składzie:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Ryszard Borowicz
Członkowie:
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
dr hab. Jacek Błeszyński, prof. UMK
dr hab. Ewa Przybylska, prof. UMK
mgr Jarosław Bochenek - przedstawiciel doktorantów.
§ 2
Członków komisji, o której mowa w § 1 powołuje się na okres 4 lat, z wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, który powoływany jest na okres jednego roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt