Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 83

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum

Na podstawie § 33 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Z dniem 1 października 2007 r. w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum tworzy się:
 1. Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach (nazwa w języku angielskim Independent Administrator for Experiments on Animals),
 2. Samodzielne Stanowisko ds. Przysposobienia Obronnego Studentów (nazwa w języku angielskim Independent Administrator for Students' Military Training), przy jednoczesnym zniesieniu tego stanowiska w strukturze administracji Collegium Medicum.
§ 2
 1. Stanowiska, o których mowa w § 1 służbowo podlegają Prorektorowi ds. Collegium Medicum.
 2. Prorektor ds. Collegium Medicum określi zadania dla utworzonych stanowisk oraz zapewni pomieszczenia wraz ze sprzętem, jak również obsadę kadrową.
§ 3
 1. Samodzielnemu Stanowisku ds. Doświadczeń na Zwierzętach nadaje się do odwołania skrót literowo-cyfrowy M006, a Samodzielne Stanowisko ds. Przysposobienia Obronnego Studentów zachowuje do odwołania skrót literowo-cyfrowy M005, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 24/02 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
 2. W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczącego zmiany załącznika zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dopisuje się:

  "47 00 00 00 00 - Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach,

  48 00 00 00 00 - Samodzielne Stanowisko ds. Przysposobienia Obronnego Studentów".

 3. W załączniku nr 3 do Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części XVIII - Jednostki międzywydziałowe w Bydgoszczy dodaje się następujące punkty:

  "4. Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach

  5. Samodzielne Stanowisko ds. Przysposobienia Obronnego Studentów".

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 25 września 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt