Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 31 października 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 82

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 października 2006 r.

w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37, poz. 209) w związku z rozdziałem X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i rozdziałem IX Regulaminu Pracy UMK obowiązującym od 15 listopada 1997 r. (ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 1998 r.)

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
 1. Wszystkich pracowników oraz studentów obowiązuje na terenie Uniwersytetu przestrzeganie przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do zajęć organizowanych przez Uniwersytet poza jego terenem.
 3. Nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2 powoduje określone skutki służbowe i prawne.
 4. Przepisy zarządzenia dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do osób pobierających naukę lub odbywających praktyki zawodowe w Uniwersytecie.
§ 2
 1. W celu zapewnienia pracownikom i studentom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, dziekani mają obowiązek w szczególności:
  1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników i studentów obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. zagwarantować, aby stanowiska pracy i miejsca w których prowadzi się działalność naukowo - dydaktyczną były zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. zagwarantować pracownikom i studentom niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zajęć i występujących zagrożeń,
  4. informować pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
  5. współpracować odpowiednio z Działem Szkoleń BHP lub Samodzielną Sekcją BHP i Ppoż. w zakresie szkolenia bhp pracowników i studentów,
  6. zapewnić nadzór lub obecność innej osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. kierować na profilaktyczne badania lekarskie podległych pracowników i studentów oraz egzekwować ich wykonanie,
  8. uczestniczyć w planowanych szkoleniach bhp oraz kierować podległych pracowników na szkolenia bhp,
  9. podejmować decyzję w sprawie zawieszenia zajęć lub ich przerwania w związku z stwierdzonym zagrożeniem bezpieczeństwa.
 2. Ponadto dziekani odpowiadają za:
  1. warunki bezpieczeństwa podczas badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych lub innych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w pobliżu osób,
  2. opracowanie wspólnie z Działem Szkoleń BHP lub Samodzielną Sekcją BHP i Ppoż. szczegółowych instrukcji dla działań określonych w pkt. 1,
  3. organizowanie procesu nauczania w taki sposób, aby studenci mieli maksymalnie ograniczony kontakt z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia oraz współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie rozpoznania warunków środowiskowych i przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich w związku z kontaktem lub narażeniem studiujących na czynniki niebezpieczne lub szkodliwe,
  4. stan techniczny podległych budynków i innych obiektów oraz pomieszczeń wraz z przynależnymi im terenami i urządzeniami także w zakresie spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. utrzymywanie we wszystkich podległych obiektach w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg i przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-budowlanymi.
§ 3
Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów, pracowni, zespołów dydaktycznych i badawczych, laboratoriów oraz dyrektorzy/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, centrów i innych jednostek organizacyjnych mają obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i studentom na terenie jednostki oraz na zajęciach organizowanych przez tę jednostkę poza jej terenem, a w szczególności mają obowiązek:
 1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników i studentów obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. przydzielania i dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej dla pracowników i studentów,
 3. informowania pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
 4. dopilnowania, aby podlegli pracownicy uczestniczyli w planowanych szkoleniach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. kierowania podległych pracowników na obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie oraz egzekwowania ich wykonania,
 7. organizowania, przygotowania oraz prowadzenia prac dydaktyczno-naukowych z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników i studentów przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi chorobami,
 8. dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich właściwe stosowanie, w tym:
  1. ponoszenie odpowiedzialności za podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, jego dostępność, także za sprzęt sygnalizacji p.poż. oraz utrzymywanie tego sprzętu w pełnej sprawności do użycia,
  2. utrzymywanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg i przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-budowlanymi,
  3. dopilnowanie, aby spełnione zostały warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. dopilnowanie, aby wyposażenie pomieszczeń w instalacje i urządzenia, sprzęt oraz meble nie stanowiło zagrożeń dla osób z nich korzystających,
  5. sporządzanie szczegółowych instrukcji zawierających postanowienia dotyczące zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego w związku z prowadzonymi badaniami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi i innymi,
  6. oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym i niezatrudnionym,
  7. wyposażanie apteczek w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz bieżące uzupełnianie w materiały i środki których okres ważności nie upłynął,
  8. wyposażenie kierowanej przez siebie jednostki w niezbędne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  9. dopilnowanie aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy,
  10. dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie były wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
  11. wywieszenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniającej zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. opracowania oraz umieszczenia w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminu porządkowego, określającego szczegółowe przepisy i zasady użytkowania pomieszczenia/pracowni, laboratorium itp./oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. organizowania pracy w podległej jednostce w taki sposób, aby wszystkie zajęcia odbywały się pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. organizowania pracy w kontakcie z truciznami, środkami chemicznymi, zwierzętami, materiałem biologicznym oraz promieniowaniem w taki sposób, aby odbywało się to zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 12. dopilnowania, aby stosowane w podległej jednostce organizacyjnej wszelkie materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem,
 13. zgłaszania swoim przełożonym oraz służbie bhp wszelkich wypadków pracowniczych i studenckich, a także wypadków innych osób, które miały miejsce na terenie podległej jednostki organizacyjnej.
§ 4
 1. Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do zapewnienia studentom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a w szczególności do:
  1. dopilnowania, aby studenci i inne osoby przebywające podczas trwania zajęć stosowały niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  2. dopilnowania, aby spełnione były warunki dotyczące wentylacji, oświetlenia, ogrzewania i powierzchni użytkowej,
  3. dopilnowania, aby miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, stan wyposażenia miejsca /pomieszczenia/ tj. mebli, sprzętu, urządzeń i instalacji nie stanowił zagrożenia dla osób w nim przebywających; w przypadku gdy miejsce lub stan w/w wyposażenia stwarza zagrożenie, prowadzący zajęcia nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je i powiadamia o tym bezpośredniego przedłożonego,
  4. w razie niemożliwości osobistego przebywania na zajęciach dydaktycznych - zapewnienia nadzoru innej osoby, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące, że zajęcia odbędą się zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. nabycia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; obowiązek ten dotyczy prowadzących zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz z wychowania fizycznego,
  6. sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów oraz innych osób, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, a także ogólny stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów,
  7. zaznajomienia studentów z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującym regulaminem porządkowym przed dopuszczeniem ich do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych oraz laboratoriach i pracowniach specjalistycznych; powyższy fakt powinien być odpowiednio udokumentowany,
  8. w razie wypadku udzielenie fachowej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku i powiadomienie bezpośredniego przełożonego i służby bhp.
 2. Za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
§ 5
Kierownik odpowiednio Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) w Toruniu lub Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) w Bydgoszczy jest obowiązany do utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne użytkowanie obiektów, urządzeń i terenów sportowych, a także do zapewnienia nadzoru upoważnionych osób podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz wszelkiego rodzaju zawodów sportowych organizowanych przez Uniwersytet, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 6
 1. Kanclerz Uniwersytetu jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom administracji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności do zapewnienia, by budynki i pomieszczenia wszystkich jednostek administracji Uniwersytetu i przynależne do nich tereny i urządzenia spełniały wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do zapewnienia:
  1. wyposażenia budynków i obiektów w odpowiedni sprzęt gaśniczy i agregaty, utrzymania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w pełnej sprawności i czystości,
  2. by obiekty i pomieszczenia wszystkich jednostek administracji, a w szczególności sekretariaty były wyposażone w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
  3. utrzymania w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i innych dróg oraz przejść dla pieszych, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych,
  4. należytego oświetlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczeń jednostek administracji oraz należytego ich wyposażenia w meble, sprzęty i urządzenia, nie stanowiące zagrożenia dla korzystających,
  5. odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony wstęp osobom nieuprawnionym,
  6. przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez podległych pracowników i innych osób upoważnionych do przebywania w obiektach, którymi administruje, a także na terenie Uniwersytetu,
  7. zagwarantowania podległym pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, w zależności od wykonywanych czynności i rodzaju zagrożeń,
  8. informowania pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
  9. nadzorowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla bezpośrednio podległych pracowników,
  10. nadzorowanie i egzekwowanie wykonania profilaktycznych badań lekarskich bezpośrednio podległych pracowników.
 2. Kanclerz Uniwersytetu ponadto:
  1. uczestniczy w szkoleniu z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. kieruje w imieniu Rektora UMK pracami Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  3. uczestniczy w tworzeniu uczelnianego planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i nadzoruje jego realizację.
§ 7
Zastępca Kanclerza ds. Technicznych w Toruniu oraz Zastępca Kanclerza ds. Techniczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odpowiadają za stan instalacji oraz sprzętów i urządzeń w domach studenckich i hotelach asystenckich, w taki sposób aby nie stanowiły one zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących oraz są zobowiązani do:
 1. zapewnienia by w pomieszczeniach mieszkalnych przypadało 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,
 2. utrzymania pomieszczeń w domach studenckich i hotelach asystenckich we właściwym stanie sanitarnym oraz do zapewnienia by oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa jak i inne urządzenia techniczne odpowiadały Polskim Normom,
 3. zapewnienia w domach studenckich wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych na indywidualną naukę oraz świetlice.
§ 8
Do obowiązków kierowników działów, sekcji, dziekanatów, sekretariatów oraz kierowników warsztatów technicznych i brygadzistów należy:
 1. dbanie o sprawność i właściwe wykorzystanie środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników,
 2. kierowanie pracowników na szkolenie z zakresu bhp zgodnie z planem szkolenia,
 3. informowanie podległych pracowników o zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
 4. uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp,
 5. kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz egzekwowanie ich wykonania,
 6. egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej, w tym:
  1. ponoszenie odpowiedzialności za podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, jego dostępność, także za sprzęt sygnalizacji p.poż. oraz utrzymanie tego sprzętu w sprawności,
  2. utrzymywanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg i przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-budowlanymi,
  3. dopilnowanie, aby spełnione zostały warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. dopilnowanie, aby wyposażenie pomieszczeń w instalacje i urządzenia, sprzęt oraz meble nie stanowiło zagrożeń dla osób z nich korzystających,
  5. oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom niezatrudnionym lub nieuprawnionym,
  6. wyposażanie apteczek w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz bieżące uzupełnianie w materiały i środki których okres ważności nie upłynął,
  7. wyposażenie kierowanej przez siebie jednostki w niezbędne przepisy oraz instrukcje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy,
  9. dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie były wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
  10. umieszczanie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniającej zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. opracowanie oraz umieszczenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminu porządkowego, określającego szczegółowe przepisy i zasady użytkowania pomieszczenia /obiektu/ oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. dopilnowanie, aby stosowane w podległej jednostce organizacyjnej wszelkie materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem,
 10. zgłaszanie swoim przełożonym oraz służbie bhp wszelkich wypadków pracowniczych, a także wypadków innych osób, które miały miejsce na terenie podległej jednostki organizacyjnej.
§ 9
Obowiązki zawarte w § 8 mają zastosowanie także do pozostałych jednostek organizacyjnych powołanych w Uniwersytecie oraz do samodzielnych stanowisk pracy, osób kierujących ośrodkami wypoczynkowymi, biurami organizacji związkowych, a także organizacji studenckich, sportowych, kulturalnych i innych o charakterze społecznym, działających na terenie Uniwersytetu.
§ 10
 1. Pracownicy Uniwersytetu mają prawo do:
  1. powstrzymania się od pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub gdy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla niego lub innych osób; powstrzymując się od pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym przełożonego,
  2. powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Powstrzymanie to może nastąpić jedynie po uprzednim powiadomieniu przełożonego.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowników Uniwersytetu należy przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a w szczególności:
  1. znajomość przepisów i zasad bhp, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  2. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  3. dbanie o prawidłowy stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  4. stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
  6. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy oraz wszelkich wypadków innych osób albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzeganie współpracowników, a także inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie,
  7. współdziałanie z przełożonymi oraz służbą bhp w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 11
Do obowiązków studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki należy przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a w szczególności:
 1. znajomość przepisów i zasad bhp obowiązujących studentów podczas przebywania w Uniwersytecie,
 2. udział w szkoleniach oraz instruktażach z bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poddawanie się wymaganym sprawdzianom w tym zakresie,
 3. wykonywanie zadań i ćwiczeń podczas prac w laboratoriach, warsztatach, pracowniach, a także podczas zajęć z wychowania fizycznego w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do zaleceń i wskazówek prowadzących zajęcia,
 4. dbanie o przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
 5. dbanie o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć,
 6. poddawanie się okresowym, kontrolnym i innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do wskazań lekarskich,
 7. niezwłoczne powiadomienie prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ostrzeżenie innych osób o zauważonym zagrożeniu wypadkowym.
§ 12
 1. Traci moc zarządzenie nr 39 Rektora UMK z dnia 1 października 1998 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
 2. Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt