Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 82

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 7 Regulaminu studiów doktoranckich wprowadzonego uchwałą nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Na Wydziale Filologicznym powołuje się następujące komisje ds. studiów doktoranckich:
  1. w zakresie językoznawstwa w następującym składzie:
Przewodniczący:
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
Członkowie:
prof. dr hab. Maciej Grochowski
dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK
dr hab. Lech Zieliński
dr hab. Przemysław Żywiczyński
mgr Paulina Rosalska - przedstawiciel doktorantów.
  1. w zakresie literaturoznawstwa w następującym składzie:
Przewodniczący:
dr hab. Danuta Kowalewska
Członkowie:
dr hab. Dariusz Brzostek
dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz,
mgr Jarosław Hetman - przedstawiciel doktorantów
§ 2
Członków komisji, o której mowa w § 1 powołuje się na okres 4 lat, z wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, który powoływany jest na okres jednego roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt