Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 82

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Cywilnego i Spółdzielczego w Katedrę Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
  1. Z dniem 1 października 2007 r. przekształca się Katedrę Prawa Cywilnego i Spółdzielczego w Katedrę Prawa Cywilnego i Bankowego (nazwa w języku angielskim Chair of Civil and Banking Law), zwaną dalej "Katedrą", będącą jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji.
  2. Katedra przejmie w całości dotychczasowe zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze prowadzone przez Katedrę Prawa Cywilnego i Spółdzielczego oraz poszerzy pole prowadzonych badań o m.in. badania z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa giełdowego, prawa zabezpieczeń wierzytelności i unijnego prawa bankowego.
§ 2
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej katedry oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
  1. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji pkt 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego"

  2. W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK, w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji, dopisuje się:

    "13 29 00 00 00 Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego (skrót literowy: KPCiB)"
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 25 września 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt