Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 82

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 178, poz. 1741)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
 1. Wprowadza się zasady odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych, postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora osób zatrudnionych w innych, niż Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jednostkach.
 2. Zasady odpłatności, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą osób zatrudnionych w UMK lub będących uczestnikami studiów doktoranckich.
§ 2
Opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego składa się z następujących elementów:
 1. wynagrodzenia promotora w wysokości określonej w przywołanym powyżej rozporządzeniu, tj. 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich uczelni państwowych obowiązującej na dzień zakończenia przewodu, wynagrodzenie to może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora posiadania szczególnych kwalifikacji,
 2. wynagrodzeń recenzentów w wysokości określonej w przywołanym powyżej rozporządzeniu, tj. 34% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich uczelni państwowych obowiązującej na dzień zakończenia przewodu,
 3. wynagrodzeń osób przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim w wysokości określonej w zarządzeniu Nr 17 Rektora UMK z dnia 10.05.2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za egzaminy w przewodzie doktorskim.
 4. narzutów na składki ZUS od wynagrodzeń określonych w pkt. 1), 2) i 3) naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. kosztów podróży i noclegów recenzentów wg ich faktycznej wysokości ustalonej zgodnie z zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych,
 6. opłaty ryczałtowej w wysokości 1.000 zł stanowiącej pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia przewodu.
§ 3
Opłata za przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora składa się z następujących elementów:
 1. wynagrodzeń recenzentów w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3.10.2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 178 poz. 1741), tj. 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich uczelni państwowych obowiązującej na dzień zakończenia przewodu lub postępowania,
 2. narzutów na składki ZUS od wynagrodzeń określonych w pkt. 1) naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. kosztów podróży i noclegów recenzentów wg ich faktycznej wysokości ustalonej zgodnie z zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych,
 4. opłaty ryczałtowej w wysokości 1.000 zł stanowiącej pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia przewodu lub postępowania.
§ 4
 1. Z chwilą złożenia wniosku o wszczęcie przewodu lub postępowania, o których mowa w § 1 ust.1 i zaaprobowania tego wniosku przez wydział, dziekan przygotowuje umowę z jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia/tytułu naukowego regulującą zasady odpłatności za przeprowadzenie przewodu lub postępowania. Wzory odpowiednich umów stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.
 2. Umowę ze strony UMK podpisuje Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą przy kontrasygnacie Kwestora (w Collegium Medicum Prorektor ds. Collegium Medicum przy kontrasygnacie Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum).
 3. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia przewodu lub postępowania albo zamknięcia przewodu przez radę wydziału z innych przyczyn, jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia/tytułu naukowego jest zobowiązana do pokrycia rzeczywiście poniesionych przez UMK kosztów oraz opłaty, o której mowa w§ 2 pkt 6 i § 3 pkt 4.
§ 5
Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu lub postępowania ponosi wydział, a wpływy z odpłatności pozostają do jego dyspozycji.
§ 6
 1. Traci moc zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wraz z późn. zm.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82 Rektora UMK z dnia 23 lipca 2010 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82 Rektora UMK z dnia 23 lipca 2010 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 82 Rektora UMK z dnia 23 lipca 2010 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt