Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 81

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.

Na podstawie § 45 ust. 2 pkt 4 i 6 Statutu UMK (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) w związku z art. art. 627-646, 734-764 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Kanclerz (z-ca kanclerza ds. Collegium Medicum), dziekani i kierownicy jednostek ogólnouczelnianych wyznaczą pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło, pozyskiwanie danych identyfikacyjnych, przygotowywanie rachunków i dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia oraz terminowego jej przekazywania.
 2. Wykaz osób, o których mowa w ust. 1 dziekani, kanclerz, zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum i kierownicy jednostek przekażą do Działu Płac (Działu Płac CM) w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 2
 1. Umowy muszą być bezwzględnie zawarte przed podjęciem wykonania czynności w nich określonych. W celu umożliwienia dochowania terminów zgłoszeniowych do ZUS umowy generalnie powinny być zawierane na 7 dni przed rozpoczęciem pracy. W miarę możliwości prace określone w umowach powinny rozpoczynać się z datą 1. dnia każdego miesiąca albo następnego dnia w przypadku dni wolnych od pracy, a w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościami przypadkach, prace mogą się zaczynać z datą 15. dnia miesiąca.
 2. Każdej umowie musi być nadany numer wynikający z rejestrów prowadzonych przez osoby, o których mowa w §1 ust. 2.
 3. Umowa musi być opatrzona klauzulą o trybie udzielenia zamówienia publicznego.
§ 3
Wprowadza się następujące zasady podpisywania umów:
 1. Umowy w ramach działalności dydaktycznej finansowane ze środków wydziałów, instytutów, katedr i studiów niestacjonarnych, w tym dotyczące recenzji i promotorstwa prac doktorskich i habilitacyjnych podpisują:
  • Dziekan
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 2. Umowy finansowane z tzw. grantów dydaktycznych podpisują:
  • Prorektor ds. Kształcenia
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 3. Umowy związane z praktykami studenckimi podpisują:
  • Prorektor ds. Kształcenia
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 4. Umowy w ramach działalności naukowej podpisują:
  • Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji (Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy)
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 5. Umowy w ramach działalności wydawniczej:
  • Rektor (Prorektor ds. Collegium Medicum)
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 6. Umowy w ramach działalności usługowo-badawczej podpisują:
  • Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 7. Umowy w ramach funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych podpisują:
  • Rektor (Prorektor ds. Collegium Medicum)
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 8. Umowy w ramach obowiązkowych kursów do specjalizacji podpisują:
  • Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy
  • Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum
 9. Umowy w ramach działalności administracyjnej podpisują:
  • Kanclerz lub Zastępcy Kanclerza
  • Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum)
 10. Umowy związane z działaniem jednostek nadzorowanych przez Prorektora ds. Kształcenia podpisują:
  • Prorektor ds. Kształcenia
  • Kwestor
 11. Umowy związane z działaniem jednostek nadzorowanych przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Informatyzacji podpisują:
  • Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji
  • Kwestor
 12. Umowy związane z działaniem jednostek nadzorowanych przez Prorektora ds. Collegium Medicum podpisują:
  • Prorektor ds. Collegium Medicum
  • Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum
 13. Umowy w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych podpisują:
  • Pełnomocnik Rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  • Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum
W przypadku nieobecności w/w osób umowy podpisują osoby je zastępujące.
Przed podpisaniem przez w/w osoby każda umowa musi być zaparafowana (wraz z pieczątką) przez osobę merytorycznie odpowiedzialną (dysponenta środków).
§ 4
 1. Do umowy zawartej z osobą, która podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu (§ 6 ust. 1 i § 9 ust. 1 i 2 zarządzenia) należy sporządzić formularz o symbolu "ZUS ZUA" ("Zgłoszenie do ubezpieczeń").
 2. Do umowy, która jest tytułem tylko obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (§ 7 ust. 1 zarządzenia) należy sporządzić formularz o symbolu "ZUS ZZA" ("Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego").
 3. W przypadku wygaśnięcia umowy zawartej z osobą, która została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego należy sporządzić formularz o symbolu "ZUS ZWUA" ("Zgłoszenie wyrejestrowania").
 4. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej następującej bezpośrednio (tzn. bez 1. dnia przerwy) po wygaśnięciu umowy będącej dotychczasowym tytułem do ubezpieczeń, nie występuje obowiązek wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania do ubezpieczeń.
 5. Jeśli zleceniobiorca był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego nie dokonuje się wyrejestrowania po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia.
§ 5
 1. Kopia umowy oraz dyskietka zawierająca dokumenty zgłoszeniowe (lub wyrejestrowujące) ZUS, sporządzone w aktualnym programie informatycznym, przekazywane są do Działu Płac (Działu Płac CM) najpóźniej w terminach:
  • 7 dni od daty zawarcia umowy (nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania umowy),
  • w dniu wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.
 2. Wydrukowane formularze zgłoszeniowe ZUS, podpisane przez obie strony umowy, są przechowywane wraz z oryginałem umowy w jednostce organizacyjnej UMK sporządzającej ww. dokumenty.
§ 6
 1. Rachunki za prace wykonane na podstawie umów zlecenia lub o dzieło należy składać s u k c e s y w n i e do:
  1. Działu Kształcenia (Działu Dydaktyki CM) - jeżeli umowa dotyczy zajęć dydaktycznych,
  2. Działu Nauki (Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą CM) - jeżeli umowa dotyczy działalności naukowo-badawczej,
  3. Działu Płac (Działu Płac CM)- jeżeli umowa dotyczy pozostałych spraw.
 2. Ostateczny termin składania rachunków za prace wykonane w danym miesiącu upływa z dniem:
  1. 1. następnego miesiąca - do Działu Kształcenia (Działu Dydaktyki CM),
  2. 5. następnego miesiąca - do Działu Nauki (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM) i Działu Płac (Dział Płac CM).
 3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminach wypłat odpowiednio nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi po upływie miesiąca, o którym mowa w punktach 1 i 2.
 4. Wzory rachunków zawierają załączniki*: nr 8 i nr 9 oraz nr 14 i nr15, które dotyczą prac finansowanych z funduszy strukturalnych.
 5. Wystawiony rachunek musi zawierać potwierdzenie wykonania pracy, merytoryczne zatwierdzenie dysponenta środków lub osoby odpowiadającej za wykonanie zadania, w ramach którego umowa była realizowana.
 6. Rachunek do wypłaty zatwierdzają osoby podpisujące umowę, z wyjątkiem umów, o których mowa w § 3 pkt.1, gdzie zatwierdzenia dokonują Prorektor ds. Kształcenia (Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy) i Kwestor (Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum).
  W imieniu Kwestora (Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum) rachunek może zatwierdzić kierownik Działu Płac (kierownik Działu Płac CM) .
  Obowiązuje zasada, że jedna osoba nie może dokonać potwierdzenia, wykonania pracy akceptacji merytorycznej oraz zatwierdzenia do wypłaty.
§ 7
 1. Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczy umów zlecenia, jeżeli zleceniobiorca:
  1. jest pracownikiem UMK, lub
  2. jest emerytem albo rencistą, lub
  3. jest zatrudniony poza UMK i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto, niższe od określonego przepisami najniższego wynagrodzenia (wymóg wysokości wynagrodzenia nie dotyczy emerytów i rencistów), lub
  4. jest zatrudniony poza UMK, a jednocześnie umowa dotyczy wykonania czynności na rzecz swego pracodawcy, bez względu na wysokość otrzymywanego od niego wynagrodzenia, lub
  5. nie jest zatrudniony i umowa zlecenia jest jedynym tytułem ubezpieczeń społecznych.
 2. Wzór umowy zlecenia zawiera załącznik nr 1* oraz nr 10*, który dotyczy prac finansowanych z funduszy strukturalnych.
§ 8
 1. Obowiązek naliczania składek tylko na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy umów zlecenia, jeżeli zleceniobiorca nie jest pracownikiem UMK, a jednocześnie:
  1. jest za niego odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, której podstawa jest nie niższa niż najniższe wynagrodzenie (wymóg wysokości podstawy nie dotyczy emerytów i rencistów),
  2. w ramach umowy zlecenia nie wykonuje czynności na rzecz swego pracodawcy.
 2. Wzór umowy zlecenia zawiera załącznik nr 2* oraz nr 11*, który dotyczy prac finansowanych z funduszy strukturalnych.
§ 9
 1. Nie podlegają obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne umowy zlecenia, jeżeli zleceniobiorca nie ukończył 26 lat i :
  1. jest uczniem szkoły ponadpodstawowej albo studentem,
  2. a jednocześnie nie jest pracownikiem UMK.
 2. Wzór umowy zlecenia zawiera załącznik* nr 3.
§ 10
 1. Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczy umów o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie jest pracownikiem UMK.
 2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do przyjmujących zamówienie, zatrudnionych poza UMK, którzy w ramach umowy o dzieło świadczą pracę na rzecz swojego pracodawcy.
 3. Nie podlegają obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne umowy o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie nie jest pracownikiem UMK.
 4. Wzory umów o dzieło zawierają załączniki*: nr 4, nr 5 oraz załącznik* nr 12, który dotyczy prac finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
 5. W przypadku umów, w ramach których są wykonywane prace autorskie stosuje się wzory z załączników* nr 6 i nr 7 oraz wzór z załącznika* nr 13, który dotyczy prac finansowanych z funduszy strukturalnych.
 6. Wzór z załącznika nr 6 stosuje się w przypadku prac autorskich finansowanych ze środków programów międzynarodowych.
§ 11
Traci moc zarządzenie nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji, zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejscai terminów składania dokumentacji oraz zarządzenie nr 27 Rektora UMK z dnia 23 lutego 2012 r.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Załączniki do Zarządzenia nr 81
Nr 1 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 2 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 3 - Umowa zlecenie bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 4 - Umowa o dzieło z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 5 - Umowa o dzieło bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 6 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 7 - Umowa o dzieło z udzieleniem licencji
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 8 - Rachunek z funduszu honorariów (prace autorskie)
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 9 - Rachunek z funduszu bezosobowego
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 10 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 11 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 12 - Umowa o dzieło realizowana w ramach Programu
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 13 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych realizowana w ramach Programu
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 14 - Rachunek z funduszu honorariów realizowanego w ramach Programu
wersja WORD,
wersja PDF
Nr 15 - Rachunek z funduszu bezosobowego realizowanego w ramach Programu
wersja WORD,
wersja PDF

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt