Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 80

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję w składzie:

przewodniczący:
mgr Marek Frajtag,
członkowie:
dr Andrzej Kołtan,
mgr Violetta Biedowicz,
mgr Magdalena Jażdżejewska.
§ 2
  1. Komisja, o której mowa w § 1, przeprowadzi w okresie od 17 czerwca do 6 września 2013 r. kontrolę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, w następującym zakresie:
    1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
    2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
    3. gospodarki finansowej,
    4. wykonania zaleceń po kontroli przeprowadzonej w okresie od 31 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
  2. Protokół z czynności kontrolnych, wraz z wnioskami, przewodniczący komisji przedłoży Rektorowi UMK w terminie do 15 października 2013 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt