Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 79

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 5 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 2 zarządzenia Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniającego zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 154 Rektora z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (j. t. obwieszczenie nr 1 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 2013 r.) załączniki nr 2, nr 3 i nr 11 otrzymują nowe brzmienie i stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 2013 r.
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 2013 r.
dokument Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 79 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt