Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 79

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 września 2007 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 122 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. oraz § 4, 5 i 7 uchwały nr 62 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 66 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008 wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1, w części dotyczącej Wydziału Lekarskiego pkt 2. biotechnologia - studia niestacjonarne (wieczorowe) otrzymuje brzmienie:

  lp. Wyszczególnienie miesięczna
  (8 rat)
  semestralna (2 raty) całość
  za rok
  semestr zimowy semestr letni
  II. Wydział Lekarski        
  2. biotechnologia - studia niestacjonarne (wieczorowe)        
    - studia II stopnia        
    I rok 915 3 600 3 260 6 650

 2. § 1, w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu pkt 6. ratownictwo medyczne - studia niestacjonarne (zaoczne) otrzymuje brzmienie:

  lp. wyszczególnienie miesięczna
  (8 rat)
  semestralna (2 raty) całość
  za rok
  semestr zimowy semestr letni
  III. Wydział Nauk o Zdrowiu        
  6. ratownictwo medyczne - studia niestacjonarne (zaoczne)        
    - studia I stopnia        
    I rok 1 100 4 250 4 000 8 000

 3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "W przypadku, gdy wpis umożliwia przystąpienie do więcej niż jednego egzaminu/zaliczenia, opłatę w wysokości określonej w ust. 1 uiszcza się za każdy egzamin/zaliczenie."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt