Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 78

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 września 2007 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 122 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. oraz § 4, 5 i 7 uchwały nr 62 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 61 Rektora UMK z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008, wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1, niżej wymienione pozycje otrzymują brzmienie:

  lp. wyszczególnienie miesięczna
  (8 rat)
  semestralna (2 raty) całość
  za rok
  semestr zimowy semestr letni
  II Wydział Chemii        
  1. chemia        
    - 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia        
      I rok 550 2 000 1 900 3 780
  III Wydział Filologiczny        
  2. filologa angielska        
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia        
      I rok 655 2 350 2 300 4 510
  3. filologia germańska        
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia        
      I rok 565 2 050 1 950 3 880
  4. filologia romańska        
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia        
      I rok 585 2 100 2 050 4 020
  IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej        
  1. fizyka        
    - 3 letnie studia niestacjonarne II stopnia        
       I rok 400 1 450 1 400 2 760
  V Wydział Humanistyczny        
  3. socjologia        
    - 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia - socjologia ogólna        
      I rok 620 2 255 2 145 4 270
    - 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia - praca socjalna        
      I rok 520 1 870 1 815 3 570
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia - socjologia ogólna        
      I rok 645 2 310 2 255 4 430
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia - praca socjalna        
      I rok 590 2 145 2 035 4 050
  VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania        
    - 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia        
      I rok - zarządzanie, finanse i rachunkowość 571 2 020 2 020 3 919
      II rok - zarządzanie i marketing - kontynuacja 06/07 571 2 020 2 020 3 919
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia        
      I rok - ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie 657 2 323 2 323 4 505
      II rok - ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing - kontynuacja 06/07 657 2 323 2 323 4 505

 2. w § 1, w części dotyczącej Wydziału Humanistycznego zostaje anulowany pkt 1 pedagogika.
 3. w § 1, dodaje się niżej wymienione pozycje:

  lp. wyszczególnienie miesięczna
  (8 rat)
  semestralna (2 raty) całość
  za rok
  semestr zimowy semestr letni
  XII Wydział Nauk Pedagogicznych        
  1. pedagogika        
    - 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia        

      I rok 510 1 800 1 800 3 490
        II rok - kontynuacja 06/07 500 1 768 1 768 3 424
    - 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia        
       I rok 445 1 600 1 550 3 050
       II rok - kontynuacja 06/07 444 1 566 1 566 3 040

 4. w § 2, w części dotyczącej Wydziału Humanistycznego zostaje anulowany pkt 1 pedagogika.
 5. w § 2, dodaje się niżej wymienione pozycje:

  lp. wyszczególnienie miesięczna
  (8 rat)
  semestralna (2 raty) całość
  za rok
  semestr zimowy semestr letni
  XII Wydział Nauk Pedagogicznych        
  1. pedagogika        
    - 5 letnie studia magisterskie        
       III-V rok 440 1 600 1 550 3 030
    - 3 letnie studia zawodowe - Technologia informacyjna w edukacji        
       III rok 500 1 800 1 800 3 480
    - 3 letnie studia zawodowe - Pedagogika wieku dziecięcego        
       III rok 685 2 550 2 250 4 670

 6. w § 3, w części dotyczącej Wydziału Filologicznego dodaje się pkt 7, pkt 8 i pkt 9:

  lp. wyszczególnienie semestr
  I
  semestr
  II
  semestr
  III
  semestr
  IV
  odpłatność
  za całość
  III Wydział Filologiczny          
  7. S.P. Kształcenia Tłumaczy
       I - II semestr (nowa edycja) 2 400 2 400     4 660
  8. Kurs Języka i Kultury Polskiej          
       I-II semestr (nowa edycja) 580 580 - - 1 120
  9. Intensywny Kurs Języka Polskiego          
       kurs roczny (opłata w euro) - wpisowe - - - - 100

     kurs roczny (opłata w euro) - opłata za kurs - - - - 2 500

 7. w § 3, dodaje się niżej wymienione pozycje:

  lp. wyszczególnienie odpłatność
  X Wydział Matematyki i Informatyki  
    Kursy CISCO  
        studenci, studenci studiów podyplomowych, doktoranci - opłata za jeden semestr 700
        osoby spoza UMK - opłata za jeden semestr 850
  XI Ośrodek Alliance Française  
  1 Kurs Francuski Ogólny (kurs roczny)  
        odpłatność za kurs (1) 1 440
  2 Kursy dla dzieci (dzieci młodsze)  
        odpłatność za kurs (1) 720
  3 Kursy dla dzieci starszych i młodzieży gimnazjalnej  
        odpłatność za kurs (1) 720
  4 Kursy ogólne

      odpłatność - za godzinę 12
  5 Kursy specjalistyczne  
        odpłatność - za godzinę 15
  6 Zajęcia indywidualne (w tym przygotowanie do egzaminów DELF/DALF)  
        odpłatność - za godzinę 50 - 70
  7 Egzaminy DELF/DALF  
        A1 120
        A2 160
        B1 240
        B2 280
        C1 360
        C2 400
  XII Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  
  1 Egzaminy TOLES (2)  
        TOLES Foundation  
          odpłatność za kurs 500
        TOLES Higher  
          odpłatność za kurs 600
        TOLES Advanced  
          odpłatność za kurs 800
  2 Egzaminy TELC (2)  
        A1 120
        A2 280
        A2+ 360
        B1 380
        B2 450
        EBP B1 380
        EBP B2 460
  3 Kursy Językowe dla Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
        odpłatność za kurs - za godzinę 5
  4 Kursy ogólne  
        studenci, pracownicy UMK - za godzinę (3) 10
        osoby spoza UMK - za godzinę (3) 14
  5 Kursy specjalistyczne  
        studenci, pracownicy UMK - za godzinę (3) 13
        osoby spoza UMK - za godzinę (3) 20

(1)
Zniżka 10% na kursy tradycyjne (z wyłączeniem przygotowania do egzaminów, kursów konwersacyjnych i zajęć indywidualnych) przysługuje:
- studentom, w tym studentom studiów zaocznych UMK,
- pracownikom UMK,
- osobom z Kartą Absolwenta UMK,
- stałym klientom - dla osób kontynuujących naukę w Ośrodku AF (od 3 semestru).
Zniżka 5% na kursy tradycyjne (z wyłączeniem przygotowania do egzaminów, konwersacyjnych i zajęć indywidualnych) przysługuje:
- studentom innej uczelni,
- dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
- rodzicom - przy zapisie kolejnego członka rodziny, dla osoby zapisującej się,
- nowym słuchaczom - z 5% + podręcznik.
Zniżki sumuję się maksymalnie do 20%.
Przy opłatach ratalnych zniżki nie obowiązują.
Przy zapisie na kurs Francuski Ogólny (kurs roczny) i opłacie ratalnej obowiązuje pierwsza wpłata w wysokości 200,00 zł, reszta kwoty płatna maksymalnie w 6 ratach.
(2)
Dla osób uczestniczących w kursach ogólnych i specjalistycznych (organizowanych przez SPNJO) przygotowujących do egzaminu przysługuje zniżka w wysokości 10%.
(3)
Przysługują następujące zniżki za kursy:
- z kartą absolwenta - 10%,
- płatność za cały rok z góry - 5%,
- dwa kursy jednocześnie - 10% za obydwa kursy,
- dla rodzeństwa i małżeństwa - 10% za obydwa kursy,
Suma zniżek nie może być wyższa niż 20%.
 1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "W przypadku, gdy wpis umożliwia przystąpienie do więcej niż jednego egzaminu/zaliczenia, opłatę w wysokości określonej w ust. 1 uiszcza się za każdy egzamin/zaliczenie."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt