Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 78

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 169 ust. 10 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 123 ust. 3 i 5 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 w składzie:
  1. przewodniczący:
   dr hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK
  2. zastępca przewodniczącego:
   dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK
  3. członkowie:
   prof. dr hab. Aleksander Zaigrajew
   dr Łukasz Pepłowski
   dr hab. Beata Augustyńska
   dr Małgorzata Pyskir
   Hubert Jakubowski
   Joanna Samborska
  4. koordynator sekretarzy:
   dr Rafał Moczkodan
   dr Iga Hołyńska-Iwan
  5. z-ca koordynatora sekretarzy:
   dr Sławomir Zelek
  6. sekretarze:
   dr hab. Piotr Grochowski
   dr hab. Radosław Sioma
   dr Barbara Czarnecka
   dr Przemysław Czeleń
   dr Jolanta Czuczejko
   dr Beata Derkowska-Zielińska
   dr Marcin Hlebionek
   dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska
   dr Przemysław Krawczyk
   dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
   dr Błażej Łyszczarz
   dr Celestyna Mila-Kierzenkowska
   dr Joanna Muszyńska
   dr Filip Nalaskowski
   dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
   dr Elżbieta Piskorska
   dr Karolina Szewczyk-Golec
   dr Anna Wojciechowska
   dr Joanna Wróblewska
   dr Marcin Wróblewski
   mgr Dariusz Jasieniecki
   mgr Adam Kempczyński
   mgr Grzegorz Sionkowski
   mgr Anna Światły-Figiel
   mgr Tomasz Wybranowski.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna działa w dwóch podkomisjach.
 3. Rekrutację na kierunki studiów prowadzone w Toruniu przeprowadza podkomisja w składzie:
  1. przewodniczący:
   dr hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK
  2. członkowie:
   prof. dr hab. Aleksander Zaigrajew
   dr Łukasz Pepłowski
   Hubert Jakubowski.
 4. Rekrutację na kierunki studiów prowadzone w Collegium Medicum w Bydgoszczy przeprowadza podkomisja w składzie:
  1. przewodniczący:
   dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK
  2. członkowie:
   dr hab. Beata Augustyńska
   dr Małgorzata Pyskir
   Joanna Samborska.
§ 2
 1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną UMK dla rozpatrzenia odwołań kandydatów na studia od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2013/2014 w składzie:
  1. przewodniczący:
   dr Zdzisław Markuszewski
  2. członkowie:
   dr hab. Stanisław Roszak, prof. UMK
   dr hab. Michał Szpinda, prof. UMK
   dr Anna Królikowska
   dr Piotr Rączka
   Karol Doliński
   Łukasz Kluczyński
  3. sekretarze:
   dr Sławomir Zelek
   mgr Dariusz Jasieniecki.
 2. Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK działa w dwóch podkomisjach.
 3. Odwołania kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Toruniu rozpatruje podkomisja w składzie:
  1. przewodniczący:
   dr Zdzisław Markuszewski
  2. członkowie:
   dr hab. Stanisław Roszak, prof. UMK
   dr Piotr Rączka
   Karol Doliński.
 4. Odwołania kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Collegium Medicum w Bydgoszczy rozpatruje podkomisja w składzie:
  1. przewodniczący:
   dr Zdzisław Markuszewski
  2. członkowie:
   dr hab. Michał Szpinda, prof. UMK
   dr Anna Królikowska
   Łukasz Kluczyński
   .
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt