Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 77

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2007/2008.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały Nr 62 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Ustala się wzory umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od roku akademickiego 2007/2008 na:
  1. studiach niestacjonarnych - załącznik nr 1*,
  2. studiach podyplomowych - załącznik nr 2*,
  3. kursach dokształcających - załącznik nr 3*.
§ 2
Ustala się wzór aneksu do umów zawartych ze studentami studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 zgodnie z Zarządzeniem Nr 61 Rektora UMK z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających - załącznik nr 4*.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2007 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2007/2008.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski

Załączniki do Zarządzenia Rektora UMK nr 77 z dnia 19 września 2007 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt