Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 77

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 maja 2013 r.

Regulamin konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wyłaniania najlepszych propozycji interdyscyplinarnych wykładów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, które będą realizowane jako dodatkowa oferta dydaktyczna dla uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.
 2. Każdy doktorant ISDM-P w ramach 4-letniego programu studiów ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej w 5 proponowanych wykładach dodatkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez promotorów, kierownik ISDM-P może zwolnić go z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 tj. zmniejszyć doktorantowi liczbę obowiązkowych wykładów dodatkowych, jeżeli proponowana tematyka wykładów nie obejmuje dyscyplin w ramach, których doktorant przygotowuje rozprawę doktorską.
 4. Kwalifikacja wykładów dodatkowych do realizacji odbywa się na zasadzie konkursu.
 5. Konkurs będzie prowadzony w latach 2012-2014 w 3 edycjach. Zakwalifikowane w konkursie wykłady będą realizowane w kolejnych latach akademickich: 2012/13 (5 wykładów), 2013/14 (5 wykładów), 2014/15 (2 wykłady).
 6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie autorskiego programu 30-godzinnego wykładu o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych zgodnego z określoną ścieżką tematyczną.
 7. Ścieżki tematyczne wykładów określa Rada Programowa ISDM-P i podaje do wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu http://projekt-wzrost.umk.pl w zakładce "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze" w następujących terminach:
  1. I edycja - do 4 czerwca 2012 r.
  2. II edycja - do 15 marca 2013 r.
  3. III edycja - do 15 marca 2014 r.
 8. Regulamin konkursu, ogłoszenie o naborze wniosków, wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania dostępne będą w sekretariacie ISDM-P, budynek Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej, o której mowa w ust. 7.
 9. W przypadku zakwalifikowania wykładu do realizacji wnioskodawca zobowiązany jest do:
  1. przygotowania sylabusa do wykładu w systemie USOS,
  2. przygotowania materiałów do wykładu (jednej godzinie wykładu powinny odpowiadać przynajmniej 2 strony standardowego tekstu A4, pojedyncza interlinia) i złożenia ich 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wykładu w Sekretariacie ISDM-P, Wydział Chemii UMK, ul. Gagarina 7,
  3. wygłoszenia wykładu i zaliczenia wykładu zgodnie z określonymi w sylabusie zasadami zaliczenia.
 10. Wnioskodawcom, których wykłady zostaną zakwalifikowane do realizacji przysługuje wynagrodzenie za przygotowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie wykładów ze środków określonych w projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych".
§ 2

Zasady zgłaszania interdyscyplinarnych wykładów dodatkowych

 1. Wniosek zgłoszeniowy (załącznik* nr 1) na konkurs na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe może złożyć nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Jeden nauczyciel może złożyć propozycję kilku 30-godzinnych wykładów.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może przewidywać przygotowanie i realizację wykładu przez zespół, złożony maksymalnie z 3 osób. W skład zespołu może wchodzić również:
  1. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze stopniem doktora posiadający udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
  2. osoba przebywająca na emeryturze, były nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, spełniający warunki, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 należy określić % udział poszczególnych autorów w przygotowanie i realizację wykładu.
 5. Wnioski zgłoszeniowe na konkurs będą przyjmowane w sekretariacie ISDM-P (adres j. w.) w godzinach 8.00 - 15.00 w następujących terminach:
  1. I edycja - do 30 czerwca 2012 r.
  2. II edycja - do 30 kwietnia 2013 r.
  3. III edycja - do 30 kwietnia 2014 r.
 6. Wnioski można dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 7. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty lub kuriera o ważności zgłoszenia decyduje data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków.
 8. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie wskazanym w ust. 5 w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
   ul. Gagarina 7/1
   87-100 Toruń
   "Konkurs na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe"

 9. Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany, jeśli wniosek wraz z załącznikami zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami ust. 5-7.
 10. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 11. Wzór wniosku zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 12. Wniosek zgłoszeniowy może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego.
§ 3

Procedura konkursowa

 1. Procedura konkursowa składa się z następujących etapów:
  1. ogłoszenie konkursu,
  2. nabór wniosków,
  3. ocena formalna,
  4. ocena merytoryczna wniosków,
  5. ustalenie i ogłoszenie listy interdyscyplinarnych wykładów dodatkowych zakwalifikowanych do realizacji.
§ 4

Ocena formalna

 1. Oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów formalnych dokonuje kierownik ISDM-P w terminie do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do sekretariatu ISDM-P.
 2. Przed przystąpieniem do oceny wniosku kierownik ISDM-P zobowiązany jest do podpisania deklaracji poufności i bezstronności znajdującej się na karcie oceny formalnej.
 3. Kryteria oceny formalnej dotyczą wymogów, jakie muszą spełniać wniosek, wnioskodawca i wykład:
  1. wniosek jest kompletny i został złożony w terminie,
  2. wnioskodawca posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  3. wykład realizowany jest w formie cyklu 30-godzinnych wykładów w okresie 1 semestru.
 4. Wyniki oceny formalnej są zapisywane na karcie oceny formalnej wniosku. Wzór karty oceny formalnej wniosku stanowi załącznik* nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Kompletny wniosek z pozytywną oceną formalną zostaje skierowany do oceny merytorycznej, o czym wnioskodawcy są zawiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioskodawcy, których wnioski nie spełniają kryteriów formalnych otrzymują drogą elektroniczną pismo informujące o:
 6. odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych lub,
 7. możliwości dokonania, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie uzupełnień.
 8. Poprawiony wniosek, nadesłany w terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu ISDM-P, a nie data nadania) podlega ponownej ocenie formalnej. Rezultat ponownej oceny formalnej przekazywany jest wnioskodawcom drogą elektroniczną.
 9. Niedokonanie korekty/uzupełnienia w terminie skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.
§ 5

Ocena merytoryczna

 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Rada Programowa Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych (RP ISDM-P) w terminie 2 tygodni od zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków.
 2. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej wniosków członkowie RP ISDM-P są zobowiązani do wypełnienia deklaracji poufności i bezstronności (załącznik* nr 3).
 3. RP ISDM-P ocenia wniosek w oparciu o kartę oceny merytorycznej przyznając mu ocenę w skali 0-10.
 4. Wzór "Karty oceny merytorycznej" określa załącznik* nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. Ocena merytoryczna wniosku jest dokonywana w oparciu o kryteria cząstkowe należące do następujących kategorii:
  1. zgodność tematyki wykładu z określoną ścieżką tematyczną (0-2)
  2. wartość merytoryczna (0-4),
  3. sposób przygotowania informacji do sylabusa (0-2),
  4. dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne (0-2).
 6. Wynik końcowy oceny merytorycznej uzyskuje się sumując punkty z poszczególnych jej elementów.
 7. Ocena, o której mowa w ust.1 jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
§ 6

Ustalenie listy rankingowej wykładów dodatkowych i ogłoszenie wyników konkursu

 1. W oparciu o uzyskane wyniki oceny merytorycznej wniosków RP ISDM-P ustala listę rankingową wniosków i wskazuje wykłady do realizacji w ramach określonej w §1 ust. 5 liczby wykładów.
 2. Wyniki konkursu, tj. lista wykładów zakwalifikowanych do realizacji, ogłaszane są na stronie internetowej projektu.
 3. W przypadku, kiedy wykład zostanie zakwalifikowany do realizacji i wnioskodawca złoży rezygnację z dalszego udziału w konkursie, RP ISDM-P wskazuje do realizacji kolejny wykład z listy rankingowej.
 4. Z wnioskodawcami, których wykłady zakwalifikowano do realizacji zostaną podpisane umowy.
§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sytuacji, kiedy na liście rankingowej wykładów rekomendowanych do realizacji w ramach danej edycji nie znajdzie się określona w § 1 ust. 5 liczba wykładów, RP ISDM-P przeprowadzi edycję uzupełniającą konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie w terminach odpowiednio: 15 czerwca 2013 r., 30 października 2013 r., 10 grudnia 2013 r., 15 czerwca 2014 r., 30 października 2014 r., 10 grudnia 2014 r.
 2. Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków zamieszczone zostanie na stronie internetowej projektu.
 3. Jeżeli mimo konkursów uzupełniających na liście rankingowej wykładów rekomendowanych do realizacji w danym roku akademickim nie znajdzie się określona w § 1 ust. 5 liczba wykładów, RP ISDM-P może podjąć decyzję o odpowiednim zwiększeniu liczby wykładów w kolejnych latach akademickich.
§ 8
 1. Uchyla się zarządzenie nr 178 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do regulaminu "Konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P"
dokument Załącznik nr 2 do regulaminu "Konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P"
dokument Załącznik nr 3 do regulaminu "Konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P"
dokument Załącznik nr 4 do regulaminu "Konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P"

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt