Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 76

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 maja 2013 r.

Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania oraz odbywania stażu studenckiego w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IV, działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej "stażem".
 2. Staż ma na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie studentom startu zawodowego.
§ 2
 1. Staż trwa trzy miesiące i musi być realizowany jednorazowo w sposób ciągły w miesiącach lipiec-sierpień-wrzesień.
 2. Staż musi zakończyć się do dnia 1 października roku, w którym został przyznany.
 3. W ramach projektu przewiduje się 7 staży w roku akademickim 2012/2013 oraz 7 staży w roku akademickim 2013/2014.
§ 3
 1. Staże przyznawane są na zasadach konkursu.
 2. Staże przyznaje komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na wniosek Koordynatora Projektu, zwana dalej "Komisją".
 3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  1. ogłoszenie konkursu poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
  2. sprawdzenie poprawności złożonych wniosków i ich ocena,
  3. ustalenie list rankingowych studentów ubiegających się o staż,
  4. ustalenie list stażystów,
  5. wydawanie decyzji w sprawie przyznania stażu.
 4. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. składanie wniosków o przyznanie stażu,
  2. ocena przez Komisję wyników ze studiów i osiągnięć studenta,
  3. ustalenie i ogłoszenie list rankingowych oraz list studentów zakwalifikowanych na staż,
  4. dostarczenie przez studentów zakwalifikowanych na staż dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz dopełnienie formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta do ZUS,
  5. wydanie decyzji w sprawie przyznania stażu,
  6. podpisanie umowy o staż.

Tryb i zasady przyznawania stażu

§ 4
 1. O staż może ubiegać się student, który ukończył drugi roku studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia, który spełnił łącznie następujące warunki:
  1. złożył deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. uczestniczył we wszystkich obowiązujących go zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu,
  3. uczestniczył we wszystkich obowiązujących go dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia realizowanych w ramach projektu,
  4. zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane do realizacji na I i II roku studiów zgodnie z planem studiów na kierunku biotechnologia.
 2. Student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji, zwanych dalej "Zakładem pracy", w którym:
  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
  2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  4. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
§ 5
 1. Prawo do stażu Komisja ustala na podstawie wniosku studenta o przyznanie stażu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku o przyznanie stażu student dołącza oświadczenie, iż nie zachodzi niedozwolone podwójne finansowanie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wniosek wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 1 i 2 student składa w Dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 25 czerwca.
 4. Wnioski złożone w terminie późniejszym niż określony w ust. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 6
 1. Podstawą ustalenia list rankingowych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) są liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku średnie arytmetyczne wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem uzyskanych na I i II roku studiów na kierunku biotechnologia.
 2. W przypadku, kiedy kilka osób uzyska takie same wyniki na listach rankingowych, Komisja przyznaje miejsce stażowe w oparciu o kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskana przez studenta w dodatkowych kursach laboratoryjnych.
 3. Komisja przyznaje miejsca stażowe najlepszym studentom z list rankingowych w ramach limitu miejsc w danym roku akademickim.
 4. Listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na staż są ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
§ 7
 1. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na staż, w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia list osób zakwalifikowanych, są zobowiązani do:
  1. dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  2. dopełnienia formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta do ZUS,
  3. podpisania umowy o staż, zwanej dalej "umową", której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu .
 2. Student po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 1 otrzymuje skierowanie na staż, którego wzór określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Studenta, który nie spełni w określonym terminie obowiązków, o których mowa w ust.1. Komisja pozbawia prawa do stażu. Zwolniony w ten sposób staż przyznawany jest kolejnej osobie z listy rankingowej, o której jest mowa w § 6 ust. 1.

Zasady odbywania stażu

§ 8
Staż odbywa się na podstawie trójstronnej pisemnej umowy o staż, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 3, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej "Uniwersytetem", Zakładem pracy i studentem stażystą.
§ 9
 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem staży sprawuje Koordynator Projektu.
 2. Do obowiązków Koordynatora projektu należy w szczególności:
  1. wystawianie skierowań na staż,
  2. weryfikacja i gromadzenie dokumentacji związanej z odbywanymi stażami,
  3. zaliczanie/niezaliczanie stażu.
  4. Zasady wypłacania stypendium stażowego
§ 10
 1. Student stażysta ma prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu odbywania stażu, zwanego dalej "stypendium stażowym".
 2. Stypendium stażowe jest płatne ze środków projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa".
 3. Stypendium stażowe jest płatne w trzech ratach.
 4. Warunkiem wypłaty I i II raty stypendium stażowego jest złożenie w Dziekanacie Biologii i Ochrony Środowiska podpisanego przez opiekuna stażu zaświadczenia o prawidłowym przebiegu odbywanego stażu.
 5. Warunkiem wypłaty ostatniej raty stypendium stażowego jest złożenie i przyjęcie przez Koordynatora projektu dziennika stażu i formularza oceny studenta stażysty.
 6. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5 zostaną złożone i przyjęte przez Koordynatora projektu do 10 dnia miesiąca, wypłata stypendium stażowego nastąpi w ostatnim dniu tego miesiąca.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Wniosek o przyznanie stażu
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Umowa o staż
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Skierowanie na staż
dokument Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Plan stażu
dokument Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Zaświadczenie o realizacji stażu
dokument Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Formularz oceny stażysty

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt