Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 75

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji i przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634)
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1. SLS - legitymacja studencka wydana na blankiecie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
  2. NLS - legitymacja wydana na blankiecie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
  3. ELS - elektroniczna legitymacja studencka wydana na blankiecie według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
  4. Uniwersytet - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o legitymacji studenckiej bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć zarówno NLS jak i ELS.
§ 2
 1. Osoby przyjmowane na pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2007/2008 otrzymują ELS.
 2. ELS pełni równocześnie funkcję karty bibliotecznej umożliwiającej dostęp do systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.
 3. Osoby przyjmowane na Uniwersytet wskutek przeniesienia z innej uczelni albo wznawiające studia w roku akademickim 2007/2008 otrzymują NLS.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, przyjmowane na studia w latach późniejszych otrzymują ELS.
 5. Studenci posiadający SLS zobowiązani są do wymiany SLS w związku z utratą jej ważności na NLS do dnia 31 grudnia 2007 r. z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku studentów posiadających SLS, którzy przystąpili do rekrutacji i zostali przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2007/2008, stosuje się przepis ust. 1.
§ 3
 1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Uniwersytetu.
 2. Na wniosek studenta Uniwersytet wydaje odpowiednio duplikat NLS albo ELS.
 3. Duplikat legitymacji studenckiej przygotowuje się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
§ 4
 1. Legitymację studencką (duplikat legitymacji studenckiej) wydaje się na wniosek studenta lub osoby przyjętej na studia. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
 2. Legitymację studencką odbiera się osobiście.
 3. Studenci, o których mowa w § 2 ust. 5, przy odbiorze NLS zobowiązani są do zwrotu SLS.
§ 5
 1. Za wydanie legitymacji studenckiej pobiera się opłaty w wysokości ustalonej Zarządzeniem Nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Za wymianę legitymacji studenckiej pobiera się opłatę jak za wydanie legitymacji, przy czym za wymianę legitymacji studenckiej w związku z utratą jej ważności na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów nie pobiera się opłaty.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2007 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski

Załącznik do Zarządzenia Rektora UMK nr 75 z dnia 18 września 2007 r.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt