Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 74

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie określenia wzoru umowy wydawniczej z autorem obowiązującej w UMK.

Na podstawie § 45 ust. 1 i ust 2 pkt 4 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór umowy wydawniczej z autorem, który będzie stosowało Wydawnictwo UMK zawierając umowy z autorami własnymi i obcymi. Wzór w/w umowy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski

Załącznik do Zarządzenia Rektora UMK nr 74 z dnia 18 września 2007 r.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt