Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 74

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przekształcenia Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 czerwca 2013 r. przekształca się Klinikę Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii (nazwa w języku angielskim: Clinic of General Surgery and Transplantology), którą włącza się do struktury organizacyjnej Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim.
 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii będzie realizowała zadania naukowo-badawcze i dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii.
§ 2
Dziekan Wydziału Lekarskiego - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej przekształconej kliniki oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
 1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii posiada do odwołania skrót literowo-cyfrowy L007-02, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 24/02 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
 2. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części VII dotyczącej Wydziału Lekarskiego skreśla się pkt 32.
 3. W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Lekarskiego:
  1. wprowadza się zapis:
   "16 07 02 00 00 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii"
   (skrót literowy: KlChOiT),
  2. skreśla się:

   "16 31 00 00 00 Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej".

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt