Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 30 grudnia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

195

ZARZĄDZENIE Nr 73

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Humanistycznym w treści zarządzenia nr 59 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. w § 1 ust. 1 wyrazy "Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym" zastępuje się wyrazami "Wydziału Sztuk Pięknych",
  2. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    "Zakres działania kierownika studiów ustala dziekan Wydziału Sztuk Pięknych",
  3. w § 3 ust. 1 wyrazy "Rada Wydziału Humanistycznego" zastępuje się wyrazami "Rada Wydziału Sztuk Pięknych",
  4. w § 4 ust. 1 i § 5 wyrazy "Wydziału Humanistycznego zastępuje się wyrazami "Wydziału Sztuk Pięknych",
  5. w § 6 skreśla się dotychczasowy kod księgowy "1006" wprowadzając w to miejsce nowy - "5035".
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma

zastosowanie od roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt