Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 73

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 5 września 2007 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008

Na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) oraz § 125 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich dla rozpatrywania odwołań kandydatów na studia doktoranckie od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008 w składzie:

Przewodniczący:
Członkowie:
Sekretarz:
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2007 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt