Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 73

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 września 2006 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007 wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 2, w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji pkt 2. administracja otrzymuje brzmienie:
 2.      

  - 3-letnie zawodowe studia licencjackie

         
   

  II-III rok

  500 1800 1770 3450

 3. Tracą moc § 5 oraz § 6.
 4. § 7 otrzymuje brzmienie:
  "Na studiach niestacjonarnych ustala się opłatę za powtarzanie roku/semestru z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego lub jego niezdania w wysokości 500,00 zł."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2006 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt