Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 30 czerwca 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 73

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie ankietowego badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych realizowanych w UMK.

Na podstawie § 5 ust. 5 Uchwały Nr 105 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
 1. Badanie opinii studentów o zajęciach realizowanych w UMK przeprowadza się metodą dobrowolnej i anonimowej ankiety przy pomocy systemu ankietującego, zintegrowanego z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów.
 2. W miarę potrzeb ankietę można przeprowadzić także w formie papierowej.
 3. Wzorcowy kwestionariusz ankiety zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
§ 2
 1. Standardowa dla całej uczelni ankieta, zwana dalej ankietą ogólnouniwersytecką, jest przygotowywana przez Komisję Dydaktyczną Uniwersytetu, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.
 2. Badanie ankietowe w systemie USOS rozpoczyna się nie później niż 31 maja danego roku akademickiego, a kończy nie później niż 20 września danego roku.
 3. Rady wydziałów prowadzących poszczególne kierunki studiów, mogą dodać do ankiety ogólnouniwersyteckiej treści odzwierciedlające specyfikę dydaktyki danej jednostki organizacyjnej.
§ 3
Zajęcia dydaktyczne każdego nauczyciela akademickiego UMK są poddawane badaniu ankietowemu przynajmniej raz na 3 lata.
§ 4
Za uruchomienie badań ankietowych zintegrowanych z systemem USOS oraz przeprowadzanych w formie papierowej, wykorzystanie ich wyników i przechowywanie ankiet przeprowadzanych w formie papierowej odpowiada dziekan.
§ 5
 1. Wyniki ankiet są poufne i mogą być udostępniane przez dziekana tylko ankietowanemu nauczycielowi akademickiemu, jego bezpośredniemu przełożonemu oraz przełożonym wyższego szczebla.
 2. Wyniki ankiet uwzględnia się jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 3. Zbiorcze wyniki ankiet są analizowane i oceniane przez rady wydziałów lub rady instytutów oraz stanowią istotne źródło informacji w celu doskonalenia programów kształcenia i sposobów organizacji dydaktyki.
 4. Na podstawie danych zebranych w ankietach oraz zbiorczych wyników ankiet prorektor właściwy ds. kształcenia sporządza raporty na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie.
 5. W celu sporządzenia raportów, o których mowa w ust.4, prorektor właściwy ds. kształcenia może powołać zespół ewaluacyjny.
 6. Sformułowane na podstawie raportów, o których mowa w ust.4, wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia, prorektor właściwy ds. kształcenia przekazuje dziekanowi lub kierownikowi ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, której zajęcia podlegały ankietyzacji, a także Rektorowi Uniwersytetu oraz Komisji Dydaktycznej Uniwersytetu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2009 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

dokument Załącznik do Zarządzenia nr 73 Rektora UMK z dnia 8 czerwca 2009 r.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt