Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 73

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 16 lipca 2010 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie art. 159 i art. 163 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu tworzy się specjalności:
  1. administracja zdrowiem publicznym,
  2. profilaktyka społeczna.
§ 2
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu uchwala plany studiów dla specjalności, o których mowa w § 1 oraz programy nauczania.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt