Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 72

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 5 września 2007 r.

w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, zm. Dz. U. Nr 98 z 2007 r., poz. 650)
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
 1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, który składa się z:
  1. premii regulaminowej,
  2. premii uznaniowej,
  3. premii specjalnej.
 2. Środki funduszu premiowego przeznacza się na premie wymienione w ust. 1 dla następujących grup pracowników:
  1. w Toruniu:
   1. naukowo-technicznych,
   2. inżynieryjno-technicznych i informatyki,
   3. bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej,
   4. działalności wydawniczej i poligraficznej,
   5. administracyjnych,
   6. obsługi,
  2. w Bydgoszczy:
   1. naukowo-technicznych,
   2. inżynieryjno-technicznych,
   3. bibliotecznych,
   4. administracyjnych,
   5. obsługi.
§ 2
 1. Do Rektora należy przyznawanie premii uznaniowej i specjalnej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. Kanclerzowi i Zastępcom Kanclerza,
  2. kierownikowi Uczelnianego Centrum Informatycznego oraz kierownikowi Uczelnianego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania - z własnej inicjatywy lub na wniosek Prorektora ds. Rozwoju i Informatyzacji,
  3. kierownikowi Inspektoratu BHP i Ochrony P.poż., kierownikowi Działu Spraw Obronnych, Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych, administratorowi bezpieczeństwa informacji, audytorom wewnętrznym, radcom prawnym, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach ds. kontroli wewnętrznej, innym pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w administracji centralnej, organizacyjnie podporządkowanych Rektorowi - z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Kanclerza albo na wniosek Kanclerza.
 2. Rektor może przyznać premię uznaniową lub specjalną każdemu innemu pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego służbowego.
§ 3
 1. Do Kanclerza należy przyznawanie premii uznaniowej i specjalnej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom jednostek administracji centralnej w Toruniu, zastępcy kwestora oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w administracji centralnej w Toruniu, organizacyjnie podporządkowane Kanclerzowi, z zastrzeżeniem pkt. a:
   1. w sprawach premiowania, dotyczących kierowników jednostek administracji centralnej w Toruniu bezpośrednio związanych z realizacją zadań i kompetencji Rektora, Prorektorów i Zastępców Kanclerza - Kanclerz decyduje z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rektora, właściwego Prorektora lub Zastępcy Kanclerza,
  2. kierownikom jednostek administracji w międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych UMK - Kanclerz decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej albo na jego wniosek,
  3. pracownikom wykonującym prace administracyjne w organizacjach związkowych w Toruniu - Kanclerz decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii kierownictwa danej organizacji związkowej albo na jego wniosek.
 2. Do Z-cy Kanclerza ds. Administracyjnych Collegium Medicum należy przyznawanie premii uznaniowej i specjalnej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom jednostek administracji w Bydgoszczy, Z-cy Kwestora ds. Collegium Medicum oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w administracji w Bydgoszczy, z zastrzeżeniem pkt. a:
   1. w sprawach premiowania, dotyczących kierowników jednostek administracji w Bydgoszczy bezpośrednio związanych z realizacją zadań i kompetencji Prorektorów, Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Collegium Medicum oraz Z-cy Kwestora ds. Collegium Medicum - Z-ca Kanclerza ds. Administracyjnych Collegium Medicum decyduje z własnej inicjatywy albo na wniosek właściwego Prorektora, Z-cy Kanclerza lub Z-cy Kwestora (po zasięgnięciu opinii Kwestora),
  2. pracownikom wykonującym prace administracyjne w organizacjach związkowych w Bydgoszczy - Z-ca Kanclerza ds. Administracyjnych Collegium Medicum decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii kierownictwa danej organizacji związkowej albo na jego wniosek.
 3. Do kompetencji Kanclerza należy podejmowanie decyzji w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez pracownika administracji i obsługi, którego pozbawiono premii regulaminowej lub ją obniżono, na warunkach określonych w § 9.
§ 4
 1. Do kierowników jednostek administracji centralnej w Toruniu i Bydgoszczy należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust.3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie pracownikom zatrudnionym w tych jednostkach.
 2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają swoje decyzje odpowiednio z Kanclerzem lub Zastępcami Kanclerza, w zależności od podporządkowania merytorycznego jednostki organizacyjnej.
§ 5
 1. Do dziekanów należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom dziekanatów, kierownikom administracyjnym wydziałów oraz kierownikom obiektów dydaktycznych wydziału - z własnej inicjatywy lub na wniosek Kanclerza,
  2. pracownikom naukowo-technicznym, inżynieryjno-technicznym i informatyki - na wniosek kierowników katedr (zakładów) działających na wydziale nie podzielonym na instytuty,
  3. pracownikom administracyjnym zatrudnionym w katedrach, zakładach i innych jednostkach organizacyjnych niebędących instytutami - na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy.
 2. Do dyrektorów instytutów należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie, zatrudnionym w instytutach:
  1. kierownikom administracyjnym instytutów (kierownikom obiektów dydaktycznych) - z własnej inicjatywy lub na wniosek Kanclerza,
  2. pracownikom naukowo-technicznym, inżynieryjno-technicznym i informatyki - na wniosek kierowników zakładów (innych komórek działających w instytucie),
  3. pracownikom administracyjnym zatrudnionym w sekretariatach instytutów.
 3. Do kierowników administracyjnych wydziałów lub instytutów, kierowników obiektów dydaktycznych na wydziałach należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie podległym pracownikom administracyjnym i obsługi, w uzgodnieniu z dziekanami (odpowiednio dyrektorami instytutów).
 4. Do kierowników dziekanatów należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie podległym pracownikom zatrudnionym w dziekanatach, w uzgodnieniu z dziekanami.
§ 6
 1. Do dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej,
  2. pracownikom komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej - na wniosek kierowników tych komórek,
  3. kierownikom bibliotek wydziałowych i instytutowych - na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana,
  4. pracownikom bibliotecznym zatrudnionym w bibliotekach wydziałowych i instytutowych oraz obsługujących księgozbiory wydzielone - na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana.
 2. Do z-cy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej - należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust.3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie pracownikom zatrudnionym w Bibliotece Medycznej.
 3. Do kierownika Uczelnianego Centrum Informatycznego należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. zastępcy kierownika oraz kierownikom komórek organizacyjnych Centrum,
  2. pracownikom komórek organizacyjnych Centrum - na wniosek kierowników tych komórek.
 4. Do kierowników innych, niż wymienione w ust. 1-3, jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, centrów i innych jednostek organizacyjnych, należy przyznawanie premii uznaniowej (w ramach funduszu, o którym mowa w § 11 ust. 3) albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie pracownikom zatrudnionym w tych jednostkach.
§ 7
 1. Wysokość premii regulaminowej wynosi 15 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
 2. Rektor może zwiększyć wskaźnik premiowy określony w ust. 1 do wysokości 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla grup pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a-d oraz pkt. 2 lit. a-c, a także kadry kierowniczej administracji.
 3. Kanclerz może zwiększyć wskaźnik premiowy określony w ust. 1 do wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla grup pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. e-f oraz pkt. 2 lit. d-e.
 4. Na dany rok kalendarzowy Rektor ustala wysokość środków finansowych, które mogą być przeznaczone na podwyższenie wskaźnika premii regulaminowej, zgodnie z ust. 2 i 3. W kwocie tej nie uwzględnia się skutków decyzji podjętych w poprzednich latach.
§ 8
 1. Premia regulaminowa przysługuje pracownikowi, który:
  1. w pełni zrealizował zadania wynikające z jego zakresu obowiązków, ustalonych zadań premiowych lub normatywów ilościowych,
  2. wykonał prace o odpowiedniej jakości,
  3. efektywnie przepracował czas pracy,
  4. bezawaryjnie eksploatował maszyny i urządzenia,
  5. właściwie gospodarował materiałami, surowcami oraz innym powierzonym mieniem,
  6. nie naruszył regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy, w tym dotyczącego ustalonego czasu pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia mienia oraz innych przepisów i instrukcji obowiązujących na zajmowanym stanowisku pracy.
 2. Premia regulaminowa może ulec obniżeniu lub pracownik może być całkowicie pozbawiony premii, jeżeli nie spełnił choćby jednego z warunków określonych w ust. 1.
 3. Premia regulaminowa nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie objętym premiowaniem:
  1. spowodował zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, naruszając przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, o zabezpieczeniu mienia lub postanowienia innych przepisów i instrukcji obowiązujących na zajmowanym stanowisku pracy,
  2. spowodował umyślnie szkodę w mieniu Uniwersytetu,
  3. stawił się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy,
  4. samowolnie opuścił stanowisko pracy,
  5. porzucił pracę lub został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  6. opuścił choćby jeden dzień pracy bez usprawiedliwienia,
  7. odmówił wykonania polecenia służbowego, wynikającego z zakresu obowiązków.
 4. Premia regulaminowa przysługuje za dni za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze. Premia regulaminowa ulega zawieszeniu w okresie zasiłkowym.
§ 9
 1. Jeżeli nastąpiło obniżenie albo pozbawienie premii regulaminowej na podstawie § 8 ust.2 i 3, osoba przyznająca premię powinna przedłożyć odpowiedni wniosek do realizacji w Dziale Płac/ Samodzielnej Sekcji Płac Collegium Medicum, po wyczerpaniu procedury odwoławczej.
 2. O obniżeniu lub pozbawieniu pracownika premii regulaminowej z przyczyn określonych w § 8 ust. 2 lub ust. 3, osoba przyznająca premie jest obowiązana poinformować pisemnie pracownika przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, aby umożliwić pracownikowi złożenie odwołania odpowiednio do Rektora lub Kanclerza; termin do złożenia odwołania wynosi 3 dni robocze od daty doręczenia pracownikowi informacji o obniżeniu lub pozbawieniu premii.
 3. Organizacja związkowa, na wniosek zainteresowanego pracownika, może pisemnie przedłożyć Rektorowi (Kanclerzowi) swoje uzasadnione stanowisko w konkretnej sprawie dotyczącej obniżenia lub pozbawienia premii.
 4. Rozstrzygając odwołanie, Rektor (Kanclerz) rozpatruje również stanowisko organizacji związkowej.
 5. O ostatecznej decyzji Rektor (Kanclerz) powiadamia pisemnie zainteresowanego pracownika, a także organizację związkową; nieuwzględnienie odwołania wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 10
 1. Osoby przyznające premie regulaminowe obliczają we własnym zakresie wielkość środków finansowych pozostających w ich dyspozycji z przeznaczeniem na te premie.
 2. Środki finansowe uzyskane w związku z obniżeniem lub pozbawieniem premii regulaminowej, pozostają w dyspozycji osoby przyznającej premie z przeznaczeniem na premie uznaniowe.
 3. Rektor odpowiednio Kanclerz na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej - w uzasadnionych sytuacjach przy zmniejszeniu obsady etatowej w wyniku zwolnienia pracownika (dotyczy również przejścia pracownika na urlop wychowawczy lub bezpłatny) - może pozostawić do dyspozycji kierownika jednostki na okres do końca danego roku kalendarzowego środki finansowe w wysokości do 100 % wynagrodzenia zasadniczego zwolnionego pracownika (odpowiednio pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym), z przeznaczeniem na premie uznaniowe, z zastrzeżeniem:
  1. warunkiem pozostawienia środków finansowych jest pełna realizacja wszystkich dotychczasowych zadań jednostki przez pozostałych pracowników,
  2. zwolniony etat (odpowiednio etat pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego) był ujęty w planie wynagrodzeń na dany rok kalendarzowy,
  3. przydzielone środki finansowe przeznaczone będą na premie uznaniowe dla pracowników wykonujących obowiązki zwolnionego pracownika (odpowiednio przebywającego na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym),
  4. pozostawienie środków finansowych nie jest możliwe w sytuacji zmniejszenia zadań jednostki organizacyjnej,
  5. kierownik jednostki organizacyjnej występuje odpowiednio do Rektora lub Kanclerza z wnioskiem o przedłużenie decyzji w sprawie pozostawienia środków finansowych (po zwolnionym pracowniku albo korzystającym z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego) na następny rok kalendarzowy w terminie do 31 października.
 4. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego pracownika - na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, Rektor odpowiednio Kanclerz może przyznać do dyspozycji kierownika jednostki środki finansowe do 100 % wynagrodzenia zasadniczego nieobecnego pracownika w okresie otrzymywania przez niego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, płatnego ze środków ZUS, z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla pracowników wykonujących obowiązki nieobecnego pracownika.
§ 11
 1. Premia uznaniowa może być przyznana pracownikowi za:
  1. szczególnie wysoką jakość wykonywanej pracy,
  2. przekraczanie ustalonych normatywów lub zadań ilościowych,
  3. wykonywanie zadań dodatkowych,
  4. usprawnienia pracy na swoim stanowisku pracy,
  5. oszczędną gospodarkę surowcami lub materiałami,
  6. wykonywanie pracy w szczególnie trudnych warunkach,
  7. wykonywanie obowiązków nieobecnego pracownika.
 2. Miesięczna premia uznaniowa nie może przekroczyć 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego premiowanego pracownika.
 3. Na premie uznaniowe mogą być przeznaczone środki finansowe:
  1. pozostawione do dyspozycji osoby przyznającej premie, zgodnie z § 10 ust. 2,
  2. przyznane dodatkowo ze specjalnego funduszu premiowego, zgodnie z § 13 ust. 3 i ust. 4,
  3. pochodzące z odpłatności za studia niestacjonarne i podyplomowe,
  4. inne środki zewnętrzne, pochodzące np. z grantów, środków z programów Unii Europejskiej, wpływów z konferencji, itp.,
  5. pochodzące z czasowego lub stałego nieobsadzenia etatu przyjętego w planie wynagrodzeń (przyznane na warunkach określonych w § 10 ust. 3) - przeznaczone na premie dla pracowników wykonujących obowiązki zwolnionego pracownika (odpowiednio przebywającego na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym),
  6. pochodzące z oszczędności funduszu płac w okresie otrzymywania przez pracownika zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, płatnego przez ZUS, przyznane zgodnie z § 10 ust.4,
  7. pochodzące ze sprzedaży książek w Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej oraz przez Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK.
§ 12
 1. Suma kwot przyznanych premii (regulaminowych i uznaniowych) nie może przekroczyć wielkości środków finansowych pozostających w dyspozycji osób je przyznających.
 2. Środki finansowe niewykorzystane w danym miesiącu pozostają w dyspozycji osób przyznających premie z przeznaczeniem na premie w następnym miesiącu; środki te należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego. Fundusz premiowy nie wykorzystany w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.
§ 13
 1. Na szczeblu uczelni pozostaje specjalny fundusz premiowy w wysokości określonej przez Rektora na dany rok kalendarzowy, odrębnie dla jednostek organizacyjnych w Toruniu i w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ustalony przez Rektora limit specjalnego funduszu premiowego składa się z części pozostającej w dyspozycji Rektora oraz części pozostającej w dyspozycji Kanclerza.
 2. Środki specjalnego funduszu premiowego mogą być przeznaczone na:
  1. zwiększenie środków na premie uznaniowe przyznawane za wykonanie zadań o istotnym znaczeniu dla UMK albo jego jednostek organizacyjnych,
  2. indywidualne premie specjalne przyznawane za szczególnie wyróżniające się wyniki w pracy lub za wykonanie zadań o istotnym znaczeniu dla UMK albo jego jednostek organizacyjnych.
 3. Rektor może przyznać środki finansowe w określonej wysokości z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla każdej z grup pracowników wymienionych w § 1 ust. 2.
 4. Kanclerz może przyznać środki finansowe w określonej wysokości z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. e-f oraz pkt. 2 lit. d-e.
 5. Indywidualne premie specjalne mogą być przyznawane przez:
  1. Rektora dla pracowników, którym przyznaje premie lub dla każdego innego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim na uzasadniony indywidualny wniosek przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy,
  2. Kanclerza dla pracowników, którym przyznaje premie lub dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. e-f oraz pkt. 2 lit. d-e, na uzasadniony indywidualny wniosek przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.
 6. Wysokość indywidualnej premii specjalnej, o której mowa w ust. 5, nie może być wyższa od 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego premiowanego pracownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość indywidualnej premii specjalnej może być podwyższona do 150% tego wynagrodzenia.
§ 14
 1. Premię regulaminową przyznaje się w okresach miesięcznych i wypłaca łącznie z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc.
 2. Obniżenie albo pozbawienie premii regulaminowej, na warunkach określonych § 9, następuje przy wypłacie wynagrodzenia za następny miesiąc.
 3. Indywidualne premie uznaniowe i specjalne przyznaje się w okresach miesięcznych i wypłaca łącznie z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc, z zastrzeżeniem że:
  1. premia może mieć charakter premii periodycznej, przyznawanej na pewien okres,
  2. premia może mieć charakter jednorazowy.
 4. Osoby przyznające premie składają wnioski w sprawach obniżenia lub pozbawienia premii regulaminowej i przyznania premii uznaniowej lub specjalnej do Działu Płac/ Samodzielnej Sekcji Płac Collegium Medicum w terminie do dnia 4-tego następnego miesiąca.
 5. Premia periodyczna wymieniona w ust. 3 pkt 1 będzie przyjmowana do podstawy wynagrodzeń obliczanych według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 6. Obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, uwzględnia się premię regulaminową w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby pracownikowi w miesiącu urlopu wypoczynkowego.
§ 15
 1. Dział Spraw Pracowniczych/Samodzielna Sekcja Spraw Pracowniczych Collegium Medicum prowadzą dokumentację związaną z decyzjami w sprawie zwiększenia wskaźnika premii regulaminowej powyżej 15%, na warunkach określonych w § 7.
 2. Na pisemny wniosek zakładowych organizacji związków zawodowych - Kanclerz raz w roku przekazuje tym organizacjom informację o podjętych w danym roku kalendarzowym decyzjach w sprawie zwiększenia wskaźnika premii regulaminowej powyżej 15 %.
 3. Informacja, o której mowa w ust. 2, nie może naruszać ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
§ 16
Tracą moc:
 1. zarządzenie Nr 28 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 10 czerwca 1995 r. - Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 2. zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 1 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości funduszu premiowego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 3. zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 1 lutego 1992 r. w sprawie dysponowania środkami funduszu płac dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uzyskanymi w wyniku zwalnianych etatów tej grupy pracowniczej,
 4. Zarządzenie Nr 33/2000 Rektora Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie "Regulaminu premiowania pracowników Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy niebędących nauczycielami akademickimi" (z wszystkimi późniejszymi zmianami).
§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2007 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt