Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 71

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych UMK dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

Na podstawie § 45 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Traci moc zarządzenie Nr 31 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z późniejszą zmianą.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt